Search form

Mateo 21:33

Ke Sempità ni Hisus mekeatag te Menge Etew ne Pinetuganur te Pemulaan

(Marcos 12:1-12; Lucas 20:9-19)

33“Pemineg kew pà,” ke si Hisus, “te ruma pà ne sempità ku. Ruen senge etew ne ruen tanà din ne mibpemulaan din te wahed ne ed-ingaranan te paras. Ne mid-alad din arà, ne mibaal te edtehuan dut te egkekeres ne bahas te paras, ne midsebungan din te ebpeubpaan dut te ebpeventayen din. Ne ruen pinekamal din dut te impemula rin, ne arà pà ne mid-ipanew se ebpendiyà te meriyù ne inged.