Search form

Mateo 24:36

Warà Metueni ke Hewii te Kedlived dut te Impeanak te Menusiyà Kayi te Ampew te Dunya

(Marcos 13:32-37; Lucas 17:26-30, 34-36)

36“Ugaid ne ini se idtarem ku keniyu,” ke si Hisus, “warà netau te hewii etawa endei egketahù ke andew ke kedlived kayi ke Impeanak te Menusiyà su ke Amey ku rà ne Eleteala. Misan ke suluhuen te Eleteala diyà te langit wey misan dema siaken ke Anak te Eleteala ne warà netau ke keenu se edlived din.