Search form

Mateo 25:14

Ke Sempità ni Hisus Mekeatag te Menge Edsugsuhuen ne midserihan te kureta su Ebpeisehen ne In-upama rin dut te Menge Etew ne Egkiyug ne Eduma te Edetuan te Eleteala

(Lucas 19:11-27)

14Ne mibpenempità pà maa si Hisus te, “Ini se kedlived ku kayi te ampew te dunya ne ebpekeiring te senge etew ne mibpendiyà te meriyù ne inged. Ne ketà te warà pà mekehenat ne midtawag din ke menge edsugsuhuen din ne insarig din kandan ke kearen din.