Search form

Mateo 26:65

65Nerineg dà dut te Pinekemepurù te Terebpelengesa ke migkahi ni Hisus ne mibisey rin en ke kumbalà din te kegkeepes din. Ne migkahi te, “Nekesumpalit en sikandin te Eleteala kayi te lalag din. Kenà ki en ebpemengà te ruma pà ne titihus su nerineg niyu en ini se kedsumpalit din!