Search form

Mateo 26:74

74“Dusa kedì,” ke si Pedro, “ke embiya teleduma key keniyan te etew ne egkehiyen niyu!”

Arà dà iya ne mid-ukarà en ke manuk.