Search form

Mateo 26:75

75Ne ketà ne netenuran ni Pedro ke migkahi ni Hisus kandin te, “Kenà pà ed-ukarà ke manuk te ini en ne kerukileman, ne ketetelu a nu en ibparew te kenà ki teleduma.” Ne midlihawang si Pedro ne midrahukrahuk te kedsinehew rin.