Search form

Mateo 27:1

Mid-ewit dan si Hisus Diyà te ki Pilatu

(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)

1Mesmeselem pà ne nevurun en ke langun ne menge mepurù te terebpelengesa wey ke menge pekilukesen te Hudiyanen ne neumpung dan en ke engkey se ed-ul-ulaan dan te ked-imatey ki Hisus.