Search form

Mateo 3:1

Ke Kinepesabut ni Juan ke Ebpembunyag

(Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18; Juan 1:19-28)

1Ketà ne hewii ne nekeuma si Juan ne Ebpembunyag kayi te tanà ne kenà egkeubpaan te menge etew diyà te lusud te Hudiya, ne impesabut din ke Lalag te Eleteala riyà te menge etew ne ed-uvey kandin.