Search form

Mateo 6:1

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kebehey ta te Menge Egkeayuayu

1Migkahi pà maa si Hisus te, “Itahù niyu ini te itungan niyu te kenà iyan niyu kebpengeningeni te Eleteala ne apey kew mekita te menge etew. Su embiya ini se ed-ul-ulaan niyu ne kenà niyu egketelimà ke idlalew ketà dut te Amey niyu riyà te langit.