Search form

Mateo 6:8

8Kenà kew ve ed-iring kandan! Su sikiyu, ne netuenan en te Amey niyu ke kurang niyu te warà kew pà mebuyù.