Search form

Mateo 9:14

Ruen Menge Etew ne Mid-insà ki Hisus ke Meambe ke Kenà Edlimpas te Egkaan ke Menge Edumdumaan Din

(Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39)

14Ne ruen menge edumdumaan ni Juan ke Ebpembunyag ne nekeuma kayi te ki Hisus ne mid-insà te, “Sikami wey ke menge Peresiyu ne layun edlimpas te egkaan, ugaid ne ke menge edumdumaan nu ne kenà edlimpas te egkaan. Ne meambe ini?”