Search form

ꞌAt 13

Maname xix Xaot te hãpkumep kõnãmãhã'

1'Ãntikit yõg kuxa mãm ka'ok xop kopa' xip Topa pupi hãm'ãktux'ax xop, xix hãmyũmmũgã'ax xop. 'Ũxohix te: Maname', xix Xĩmãm Tapãyõg, xix Xinẽn yõg Noxit, xix Xaot, xix Mãnã'ẽm. Hõmã 'Enot mũg tut te Mãnã'ẽm paha', ha 'Enot mũtik yãy tu tittap, tu' taknõy putuk, pãyã 'a' taknõy'ah. 2Hãptup 'ũm 'ĩhã nõm tik xop te Topa pu nũktettex, tu' kuxa te' yẽy, tu' xit hok, nũy Topa pu hãm'ãktux, ha Topa Koxuk te:

—'Ãte Maname yãykutnãhã, xix Xaot yãykutnãhã', tu nõm xãnãhã', pu tu hãpxopmã', nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux hãptox tu'. Kaxĩy.

3Ha' xohix te Topa pu hãm'ãktux, hu' xit hok, tu Maname putox yĩmũ' yĩm xex, xix Xaot, tu hãptox tu mõ'pok.

Tu Xip tu' tihi'

4Topa Koxuk te mõ Maname kutnãhã', xix Xaot, ha' mõg tu mõktu mõxaha kõmẽn Xeneo tu', tu mĩpkox hã' mõg, nõm mĩpkox te kõnãg yĩmũ' mõg, tu mõktu mõxaha hãmyĩn yũm Xip tu', 5tu ta' mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn Xanamĩn tu', tu Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux Yoneo yõg Topa pet kopah, ha Yoãm Mã'ak te mõ'nĩynãm. 6Tu ta' mõg hãmyĩn yũm tu', tu mõktu mõxaha kõmẽn Pap tu'.

Ha Yoneo yõg tik yã' xut mĩhĩm, 'ũxuxet'ax Mayeyox, tu Topa pupi hãm'ãktux'ax putuk, pãyã mõ'ãmã'. 'A' max'ah Mayeyox. 7Tu tik nõy mutik xip, 'ãxet'ax Xet Paot, tu Xip yõg tikmũ'ũn xat, tu hãmyũmmũg xexkah, tu Maname tu' xãnãhã xix Xaot, nũy Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãpax max. 8Ha Mayeyox 'ãxet'ax nõy 'Enip, ha tikmũ'ũn yĩy'ax hã: “'Ũxut mĩhĩm,” kaxĩy. Tutep-tup nõg, tu Xet Paot xut putup, puyĩy Topa yõg hãm'ãktux 'ãpax hok. 9Ha Xaot 'ãxet'ax nõy yã Paot kamah, ha Topa Koxuk te' ka'ogãhã', yĩy mĩm pẽnã ka'ok, 10tu:

—'Ãmũn yã Hãmgãyãgnãg yõg. 'Ãkuxa kummuk, yã hãmmax hã 'ãpuknõg. Xate koit pax. Topa te' yõg putat yok mĩy, pãyã xate' kohe' mĩy. Paxĩp! 'Ãhup! 11Hõnhã Topa te 'ãkix, ha hãpxip kutõgnãg 'ĩhã xate hãmpẽnã hok putup, tu 'ãmnĩy xohix hã mãyõn 'ũm pẽnãp-tup 'ohnãg. Kaxĩy.

Ha hãpxip 'ohnãg 'ĩhã hãmpẽnãmnok, tu' pa hok, tu tikmũ'ũn xak, puyi' yĩm hã' mõgã', 12Ha Xet Paot te Topa yõg hãpxopmã'ax ka'ok xe'ẽgnãg pẽnãhã', hu' kuxa yũm ka'ok Yeyox kopah, tu Topa yõg hãmyũmmũgã'ax 'ãpak, tu' yẽy.

Tu hãpxexka Pixit yõg kõmẽn 'Ãtikit tu' tihi'

13Ha kõmẽn Pap tu' tihi', ha ta' mõg Paot xi' xape xop, tu mĩpkox hã' mõg, tu mõktu mõxaha hãpxexka Pãnpit yõg kõmẽn Pehek tu', tu mĩpkox hã' mõg 'ũxeheh, pa Yoãm Mã'ak te' nĩm, tu putpu' mõg, tu mõktu' xupep Yenoyanẽn tu'. 14Ha ta' mõg Maname xix Paot, Pehek tu' pip, tu' mõg, tu mõktu mõxaha hãpxexka Pixit yõg kõmẽn 'Ãtikit tu', tu Yoneo yõg Topa pet hã' mõxakux, nit xap 'ĩhã', ha Yoneo xop yõg hãptup xe'e', ha' mãm, 15ha Yoneo yõg tik te Mõyyex yõg xat'ax mõ'kupix, xix Topa pupi hãm'ãktux xop yõg tappet mõ'kupix, tu mõ'kupix kux, ha Topa pet yõg tik te' nõy xat, te:

—'Ũgnõy xop, 'ãyĩy, nũy 'õgnũ hãm'ãktux hã tikmũ'ũn ka'ogã'. Kaxĩy.

16Ha Paot tek-nĩhã' xip, tu' yĩm xix, pu' nõy tu: “'Ĩy hok!” kaxĩy. Tu hãm'ãktux, hu:

—'Iyaet yõg tihik, xik nõy xop, nõm te Topa xak, nõm kuxa te' yẽy Topa keppah, 'ũg 'ũm 'ãpax: 17Hõmã hãmyãxatamuk punethok hã, 'Ĩyaet yõg Topa te mõnãyxop hittap yĩmõgatux, tu 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xexkanãhã hãpxexka 'Eyit kopah, tu' puknõg yõg hãpxexka tu' mõy, tu yãy yõg ka'ok'ax hã' mõy. 18Ha tikmũ'ũn max 'ohnãg, pãyã hãmyãxatamuk te 40 hã Topa te hãpkummuk mĩy'ax xop hã' tot, hãm panip xexka tu nõ'ãtot, tu mõ'nĩynãm, tu' nĩm 'ohnãg, 19tu' puknõg hep xop te 7 kix hãpxexka Kãnã'ãg kopah, tu' yõg hãm pop, tu tikmũ'ũn pu' hõm, pu tikmũ'ũn mõkputox xohix pi' 20hãmyãxatamuk te 450 hã.

Ha hãmyãxatamuk te 450 nõg, ha Topa te tikmũ'ũn pa te hãmyũmmũg ka'ok xop yĩmõgatux, puyĩy tikmũ'ũn xat, xix Topa pupi hãm'ãktux'ax Xãmõ'eo yãykutnãhã, puyi' xat. 21Pa tikmũ'ũn te tik te' xat xexka xak, ha Topa te Xao yãykutnãhã', yã Meyamĩy yõg Kix kutok pit, ha' xexkanãhã', tu tikmũ'ũn pu' hõm, ha hãmyãxatamuk te 40 hã Xao mũn te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xat. 22Ha Xao xok, ha Topa te Namix yãykutnãhã', puyĩy tikmũ'ũn xat, tu hãm'ãktux, hu: “'Ãte Namix putup pax, tuk kuxa hittup Yexe kutok pit hã. Yã' max. 'Ãte' xat, ha' mĩy.” kaxĩy. 23Ha Namix mõkputox yã Yeyox, ha Topa te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn ha nũ'kutnãhã', pu tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat 'ũyãnãn tu'. 24Yoãm nũn hãmãxap, tup-tox pix, tu 'Iyaet yõg tikmũ'ũn xohix pu hãm'ãktux, hu: “'Ãpu, yãyhãhup, nũy hãpxop kummuk mĩy kux,” kaxĩy. 25Pãyã Yoãm te hãpxopmã kux, tu: “Tep kunãy tu hãmpe'ãpaxex? 'Ak mũn yã Topa yõg hãmyãykutnã'ax'ah, pa' nõy tek pe' nũn putup, nõm 'ũm xexka xe'ẽgnãg. 'Ãte yãy kopaxux hãk yũm putup, nũy tu pataxax koa', pãyãk kutõgnãg, hu yãyhãhup.” Kaxĩy.

26Yã Paot te xe:

—'Ũgnõy mũnõm xop, 'Amanãm mõkputox, xix nõm nõy xop te Topa xak, nõm kuxa te' yẽy Topa keppah: Topa te hãm'ãpak max'ax nũ'kutnãhã 'ãhah. 27Pãyã Yenoyanẽn kopa tihi tikmũ'ũn te hãmyũmmũg 'ohnãg, xi' yõg xexka xop, ha nit xap xohix 'ĩhã Topa pet ha' mõg, Yoneo xop yõg hãptup xe'e 'ĩhã' mõg, tu Topa yõg tappet mõ'kupix'ax 'ãpak, pãyã' yĩpkox 'ohnãg, hu Yeyox putup nõg. Hõmã Topa pupi hãm'ãktux xop hittap te Yeyox xok'ax 'ãktux, ha hõnhã Yoneo yõg tikmũ'ũn gãy xop tep-tex, Topa yõg hãm'ãktux hittap hãp-tex. 28Yã' gãy nãm Yeyox tu', tu Pinat tu' xak, pu Yeyox putex, pãyã Yeyox te hãpkummuk 'ũm mĩy 'ohnãg. 29Ha hõmã, Yeyox mũg tut te nõm put 'ohnãg, 'ĩhã Topa pupi hãm'ãktux xop te Yeyox xũy'ax kax'ãmi', tu tappet tu' kax'ãmi', ha hõnhã Yoneo yõg tikmũ'ũn te Yeyox putex mĩpkupnix tu', Topa yõg hãm'ãktux hittap hãp-tex, ha mĩpkupnix tu' xut, tu nõ hãpkot. 30Pa Topa te' putpu' hĩnnãhã', 31ha 'ãmnĩy xohix hã' mõg, ha' xape xop te' pẽnãhã', nõm te hãmyãxatamuk 3 hã hãpkumep Yeyox mũtik, tu Ganinet tu' pip hãmãxap, tu' nũn, tu nũktu Yenoyanẽn tu', tu Yeyox putpu hi yã' pẽnãhã', nũy tikmũ'ũn nõy pu hãm'ãktux.

32—Hak mũ'ãte hãm'ãpak max. 'ax xa nũnnãhã'. Hõmã Topa te yũmũg mõnãyxop pu hãm'ãktux xex, 33tu hõnhã' mĩy Yeyox hĩnnã'ax hã, ha hõmã Topa te hãm'ãktux xex, ha Topa yõg hãm'ãktux'ax kax'ãmi 'ũktex yõg tappet 2 kopah, hu:

“'Ãmũn yã 'ũgkutok.

Hõnhã 'ãte 'ãmũn yãg kutok 'ãktux.” Kaxĩy.

34—Tu Yeyox kutox 'ohnãg 'ãktux, tu putpu' hi 'ãktux, hu:

“Hõmã 'ãte Namix pu hãm'ãktux xex, nũy tu hãmmaxnã xe'ẽgnãg.” Kaxĩy.

35Tu xe hãm'ãktux, hu:

“Xatek hep kutox putup'ah, tu' tux hok puk hep kutox hok, 'ũgmũn yã 'õg kãmãnat max xe'ẽgnãg hah.” Kaxĩy.

36Tu xe:

—Ha Namix te Topa pu hãpxopmãhã', tu hãpxopmã kux, tu' xok, ha mõnãyxop mũtik nõ hãpkot, hak-tox, 37pãyã Topa te Yeyox hĩnnãhã putpu', 'ak-tox'ah. 38'Ũnõy mũnõm xop, 'ãte xa hãmyũmmũgãp-tup: Topa te 'õg hãpkummuk mĩy'ax xaxogãp-tup, tu Yeyox puxet hã' xaxogãp-tup, pu tu' kux. 39Tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok Yeyox kopah, puxix Topa nõm hãpkummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu' kux. Mõyyex yõg xat'ax hittap pu'uk, tu hãpkummuk mĩy'ax 'ũm xaxogã hok, pãyã Yeyox ka'ok. 40'Õg pa mõxip! 'Ãyĩpkox pip, nũy Topa gãy'ax pẽnã hok, ha Topa tappet te:

41“Nãy, xa hip, 'ãxop yĩxix kummuk xop, 'ãxop kuxa mãm 'ohnãg xop.

'Ãpu 'ãkuxa yẽy, nũy yãy xaxogã', ha' kux.

Hõnhã 'ãte hãpxopmãp-tup,

ha tik 'ũm te xa hãm'ãktux'ax,

pãyã 'ãkuxa mãm 'ohnãg. 'Ũkux. Kaxĩy.”

42Tu hãm'ãktux kux, ha tikmũ'ũn te Paot tu' xak, pu nit xap nõy 'ĩhã hãm'ãktux 'ũxeheh. Tu' mõg. 43Ha Yoneo yõg tikmũ'ũn punethok yĩpkox pip, xi' puknõg te Topa xak xop, nõm te Yoneo xop hã' mõxakux, tu Paot pe' mõg, xix Maname', nũy hãm'ãktux'ax 'ãpax, ha tikmũ'ũn yũmmũgãhã', puyĩ' kuxa mãm ka'ok xe'ẽgnãg Yeyox kopah.

44Ha nit xap nõy 'ĩhã kõmẽn 'Ãtikit yõg tikmũ'ũn xohix te yãy tu nũ'nãhã', nũy Topa te hãm'ãktux 'ãpax, 45ha Yoneo xop te' xohix pẽnãhã', tu' yĩpkumĩy, tu Paot mãnõg, hu:

—Paot te mõ'ãmã', yã' kummuk. 'Ũxupax hok. Kaxĩy.

46Pa Paot te hãm'ãktux ka'ok xix Maname', tu' yĩpkutuk 'ohnãg, tu:

—Hõmã Topa tek xat, hu: “'Ãpu, yõgnũ hãm'ãktux'ax 'ãktux Yoneo xop pu hãmãxap,” kaxĩy. Pãyã 'ãyĩpkox 'ohnãg, tu 'ãkuxa hi xe'ẽgnãg putup nõg, yĩk mũg mõg hãmpuknõg xop hah, 'ũyĩy hãm'ãpak max'ax 'ãpax, nũy yĩpkox pi', nũy kuxa mãm ka'ok Yeyox kopah. 47'Ũgmũg xuxyã tek xat, hu: “'Ãte mõ'ãpok pu' puknõg xop pu hãmyũmmũgã', xa' hittupmã', nũy nõm xop pu Topa yõg hãm'ãpak max'ax 'ãktux, xix hãpxexka xohix yõg xop pu hãm'ãktux, 'ũyĩy tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu',” kaxĩy. 'Ũkux.

48Ha' puknõg xop te hãm'ãpak, tu' kuxa hittup, tu Topa yõg hãm'ãktux 'ãktux max. Hõmã Topa te nõm yĩmõgatux, pu' kuxa tu mãm ka'ok Yeyox kopah, nũy hi xe'ẽgnãg mõ'kuma' mõg.

49Ha Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux hãpxexka xohix tu', 50pãyã Yoneo xop te Yoneo xexka xop xix 'ũn xexka xop pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpu, tik kummuk xat, pu mõg hãptox tu'. Kaxĩy.

Ha 'ũn xop te Paot putup nõg, xix Maname', tu' xat, pu mõg hãptox tu'. 51'Ũmõg, tu hãmnak ha pataxax mõy, tuk-to'ok, pu hãpkõnõn nũnnãy, nũy Yoneo xop yõg hãpkummuk mĩy'ax 'ãktux. Tu' mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn 'Ikõn tu', 52ha' kuxa mãm ka'ok xop kuxa hittup xe'ẽgnãg, yã Topa Koxuk te' ka'ogãhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index