Search form

ꞌAt 13:25

25Pãyã Yoãm te hãpxopmã kux, tu: “Tep kunãy tu hãmpe'ãpaxex? 'Ak mũn yã Topa yõg hãmyãykutnã'ax'ah, pa' nõy tek pe' nũn putup, nõm 'ũm xexka xe'ẽgnãg. 'Ãte yãy kopaxux hãk yũm putup, nũy tu pataxax koa', pãyãk kutõgnãg, hu yãyhãhup.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index