Search form

ꞌAt 17

Tu kõmẽn Texanõn tu' tihi'

1Tu ta' mõg, kõmẽn 'Ãppip kotit hã' mõg, xix kõmẽn 'Aponõn kotit hã' mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn Texanõn tu', ha Yoneo yõg Topa pet yũm, 2ha nit xap yã Yoneo yõg hãptup xe'e', yĩy nit xap xohix 'ĩhã Paot te Yoneo yõg Topa pet ha' mõg, hu hõnhã' mõg, tu nit xap 3'ĩhã hãm'ãktux hã' nõy kutnãhã'. Kaxĩy.

4Ha tik 'ũm te:

—Hamũn! Kaxĩy.

Hu Paot xix Xinax mũtik yãy kotĩnnãhã', ha Genex yõg puknõg xop te Topa xak, xix 'ũn xexka xop, tu nõm tik mũtik yãy kotĩnnãhã'.

5Pa Yoneo xop te' yĩpkumĩy, tu tik kummuk yĩmõgatux, nõm hãm hok xop, tu hãpkute'ex kummuk pax, 'ap max'ah, tu kõmẽn xohix kopa hãpkummugãhã', tu kõmẽn xohix gãyãhã', tu Paot xak xix Xinax, hu Yaxãm pet hã' mõxakux. 6Pãyã 'ap ti'ah, yĩy Yaxãm mũg, tu' xut yãy pet kopah, tu' xape xop mõy kamah, tu kõmẽn yõg xexka xop keppa' mõgãhã', tu:

—Nũ tik te hãm xexka xohix tu hãpkummugãhã', tu nũktu nũn kamah, 7tu Yaxãm pet kopa' tihi', ha' xohix te hãpxexka Hõm yõg Xex putup pax, pa tik xop kummuk te hãpkummuk yũmmũgãhã', hu: “Hõm yõg Xex tek mũg xat 'ohnãg. Yã Yeyox tek mũg xat xe'ẽgnãg! Kaxĩy.”

8Ha Texanõn yõg tikmũ'ũn te hãm'ãpak, xix kõmẽn yõg xexka xop, hu' gãy, 9tu tayũmak xak Yaxãm tu hãmãxap, xi' nõy xop tu', puyĩy Paot xix Xinax mõy, puyĩy kõmẽn Texanõn nĩm. Ha pago, tu nũ'paha'.

Tu kõmẽn Menet tu' tihi'

10Ha 'ãmnĩy hã' kuxa mãm ka'ok xop te Paot xix Xinax mõgãhã', tu' mõg tu moktu mõxaha kõmẽn Menet tu', tu Yoneo yõg Topa pet hã' mõxakux. 11Ha Menet yõg Yoneo xop te hãmyok mĩy, pa Texanõn yõg xop te hãpkohe' mĩy. Yã Menet yõg tikmũ'ũn te Topa yõg tappet mõ'kupix nãm, puyĩy Paot yõg hãm'ãktux kopit, nũy hãmyũmmũg, nũy hãpxe'e yũmmũg. 12Hũ Menet yõg tikmũ'ũn punethok kuxa mãm ka'ok Yeyox kopah, xix Genex yõg 'ũn xexka xop, xix tik xop. 13Ha Paot te hãm'ãpak max'ax 'ãktux, ha Texanõn yõg Yoneo xop te hãm'ãpak, hu' gãy, tu' nũn, tu nũktu tikmũ'ũn gãyãhã'. 14Ha' xape xop te Paot xut, tu:

—Mõg, mõg, pu 'ãp-tex hok! Kaxĩy.

Ha' mõg, kõnãg xexka ha' mõg, pãyã Xinax nox xip, xix Tĩmõn, tu Menet kopa' tihi'. 15Ha nõm xape xop te Paot mõgãhã kõmẽn xexka 'Atẽn tu', tu putpu' mõg Menet tu', tu Paot pupi hãm'ãktux, nũy Xinax xãnã', xix Tĩmõn, pu kõmẽn 'Atẽn tu' mõg mõ'ka'ok.

Tu kõmẽn 'Atẽn tu' xip

16Ha Paot te 'Atẽn tu tik 2 hip, tu kõmẽn xexka pẽnãhã', tu topahnãg komut pẽnãhã', ha nõm komut yĩm hã' mĩy, nũy heyah, ha kõmẽn nũ'xip nõm hãpxop hã, yĩy Paot kuxa hittup 'ohnãg. 17Tu' mõg Yoneo yõg Topa pet hah, nũy Yoneo xop mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn nãm, xix nõm xop te Topa xak xop mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn. Tu nãpet ha' mõg kamah, ha 'ãmnĩy xohix hã hãm'ãktux hã' nõy yãnãn 'Atẽn yõg tikmũ'ũn mũtik. 18Tu hãm'ãktux, tu hãmyũmmũg'ax xop 'ãxet'ax 'Epikoneo xop mũtik hãm'ãktux, xix 'Extox xop mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, ha' yãg te' yĩkopit, hu:

—Kãy te hãm'ãktux punethok. Putep mũn 'ãktux putup? Kaxĩy.

Ha' yãg nõy te' yãnãn, hu:

—Tute topahnãg puknõg 'ãktux. Kaxĩy.

Ha Paot te Yeyox 'ãktux, tu Yeyox putpu' hi 'ãktux. 19Ha tik xop te hãmyũmmũg te Paot yĩm mũg, tu 'Axenop yõg hãmyũmmũg xop ha' mõgãhã', pu hãm'ãktux'ax 'ãpax, tu' yĩkopit, hu: koneo xop mũtik hãm'ãktux, xix 'Extox xop mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, ha' yãg te' yĩkopit, hu:

—Kãy te hãm'ãktux punethok. Putep mũn 'ãktux putup? Kaxĩy.

Ha' yãg nõy te'

—'Ok hãmyũmmũg'ax tup nũhũ xate hãmyũmmũgãhã'? 20'Ãpu, 'ãyĩy, tu hãmyũmmũg'ax puknõg 'ãktux, nũy 'ũgmũ yũmmũgã'. Kaxĩy. 21Yã 'Atẽn yõg tikmũ'ũn hãm hok, xix puknõg xop te kõmẽn kopa' tihi' hãm 'ohnãg, pa hãm'ãpak pax, nũy tu xe' xuktux, tu 'ãmnĩy xohix hã hãm'ãpak tup 'ãpak, xi' xe' xuktux. 22Ha Paot te hãm'ãktux, ha 'Anenop xop te Paot xakot, ha Paot te:

—'Atẽn yõg tikmũ'ũn: 'Ãxop te 'õg topahnãg komut xop xohix xak. 23'Ãte hãpkumep, tu topahnãg komut punethok pẽnãhã', nõm mĩy nũy heyah, ha 'ãte topahnãg yõg mĩmpe pẽnãhã', ha tikmũ'ũn te topahnãg pu hãpxop 'ũm hõm, tu mĩmpe yĩmũ' xix, ha tik 'ũm te mĩmpe yĩmũ' kax'ãmi', hu: “Nũhũ topa puknõg pu',” kaxĩy. 'Ãte xa nõm puknõg 'ãktux putup.

24—Topa xe'ẽgnãg te hãm xexka mĩy, xix hãpxop xohix mĩy, hu pexkox xix hahãm xat. 'A' pet mĩy xak'ah tikmũ'ũn yĩm hã. Yã mĩptut kopa ti 'ohnãg. 'Ũxexka xe'ẽgnãg Topah. 25Tu hãpxop 'ũm xak 'ohnãg, yã hãpxop xohix mĩy, nũy tikmũ'ũn pu' xit xut popmãhã', xi' hi'ax, xix hãpxop xohix yã' hok popmãhã'. 26Tu tik puxet mĩy hãmãxap, tu nõm hã' mĩy tikmũ'ũn xohix, xi' hep xohix, pu yõg hãm tu 'ãti', ha Topa te tikmũ'ũn pu hãm 'ũm hã' xakux'ax xat, xix hãm 'ũm hã' xakix'ax xat, tu' pip'ax 'ũm xat, pu mõg hãpxexka pu kopa 'ãti'. 27Puyĩy tikmũ'ũn Topa xax, nũy xipi', pãyã tikmũ'ũn yĩka hã Topa xip. 28Hõmã 'õgnũ tik te hãmyũmmũg te kax'ãmi', hu: “Topa hã yũmũ'ãte' xit xut, xix yũmũg mõg, xix yũmũg tihi',” kaxĩy. Ha' nõy te: “Yũmũ'ã Topa hã kutok xe'e',” kaxĩy. 29Hamũn, yũmũ'ã Topa hã kutok, hu hãmpe'ãpaxex hok, hu: “Topa te pipkup yãnãm putuk,” kaxĩy. Xix hãmpe'ãpaxex hok, hu: “Topa te mĩkaxxap putuk,” kaxĩy. 'Ãmhok. Tik 'ũm te Topa xe'e mĩy 'ohnãg. 30Hõmã tikmũ'ũn te hãmyũmmũg'ah, ha Topa te nõã'tot, pa nõmhã Topa te' xat, xa yãyhãhup, tu hãpkummuk mĩy kux, pu Topa 'ãxop yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu kux. 31Yã Topa pa te hãmyũmmũg, tu hãptup puxet yãykutnãhã', 'ĩhã' tute hep xop xohix yõg hãpxopmã'ax kopit putup, tu tik te hãmyok mĩy hã' kopit putup, tu Yeyox yãykutnãhã, pu tu kopit, ha' putpu nõm hĩnnãhã', nũy tikmũ'ũn xohix pu hãmyũmmũgã'. Kaxĩy.

32Ha tikmũ'ũn te' xupak, ha' yãg te:

—Putep te hãm'ãktux? 'Ũxok, tu putpu' hi'?” Kaxĩy.

Tu' yĩxix kummuk. Ha' yãg nõy te:

—Yã' max. Hãptup 'ũm nõy 'ĩhã xe xa 'ãpak putup. Kaxĩy.

33Ha Paot mõg, 34pãyã tik 'ũm kuxa mãm ka'ok, 'ũxohix te: 'Axenop yõg Nionĩy, xix 'ũn Nãm, xi' nõy xop kuxa mãm ka'ok.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index