Search form

ꞌAt 18

Tu kõmẽn Konĩn tu' tihi'

1Ha Paot te 'Atẽn tu' xip, tu ta' mõg, tu mõktu xupep kõmẽn Konĩn tu'. 2Ha Põ'õn yõg Yoneo xip, 'ãxet'ax 'Ak, xi' xetut Pinixit, tu hãpxexka 'Itat tu' tihi', tu hãpxip kutõgnãg nũn. Hõmã hãpxexka Hõm yõg tik te tikmũ'ũn xat'ax Kanao Xex te Yoneo xop nũmãhã', ha hõnhã Paot mõg 'Ak hah, xi' xetut hah. 3Ha Paot xix 'Ak te yĩmãgkox xexka mĩy hã' hãm, tu topixxax ka'ok hã' mĩy, tu' nõmẽnex, tu tayũmak pop, ha Paot te 'Ak mũtik tihi'. 4Ha nit xap xohix 'ĩhã Paot mõg Yoneo yõg Topa pet hah, tu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn nãm Yoneo xop mũtik, xix Genex yõg xop mũtik hãm'ãktux, nũy hãmyũmmũgã'.

5Ha Xinax xix Tĩmõn te Mãxenõn tu' tihi', tu' nũn, tu nũktu mõxaha Konĩn tu', 'ĩhã Paot te hãm'ãktux Yoneo xop pu', hu:

—Yeyox yã Kunnix, yã Topa te' yãykutnãhã'. Kaxĩy.

6Pa tikmũ'ũn tep-tup nõg, tu' yĩpkox 'ohnãg, tu' mãnõg, tu Yeyox 'ãktux kummuk, yĩy Paot te yãy yõg topixxax kuto'ok, tu:

—Topa te 'õg hãpxopmã'ax kopit putup, nũy hãpkummuk mĩy'ax hã' yãnãn. Kaxĩy.

Tu xe hãm'ãktux, hu:

—Xate Topa yõg putat yok max putup nõg. 'Ak yãy kuxop'ah, huk mõg Yoneo xop hã' puknõg xop hah. Kaxĩy.

7Tu' mõg Tix Yox pet hah, ha Topa xak, tu' kuxa te' yẽy Topa keppah, yã yãy pet te Yoneo yõg Topa pet yĩka' yũm. 8Ha Kinix te Topa pet yõg xop xat, tu' kuxa yũm ka'ok Yeyox kopah, xi' xape xop kamah, ha Konĩn yõg tikmũ'ũn punethok te Paot yõg hãm'ãktux'ax 'ãpak, tu' kuxa mãm ka'ok, hap-tox pix.

9Ha 'ãmnĩy koxtap 'ĩhã Yeyox te Paot pu hãm'ãktux, ha Paot te yãy koxuk hã' xupak, yĩy:

—'Ãkuxãnõg hok, xix yãy xaptop hok. 10Yã 'ãmũtik 'ũktihi', tu 'ãpẽnãnãg xip, pu tik 'ũm 'ãmũy hok. Yã yõgnũ tikmũ'ũn punethok pip nũ kõmẽn tu'. Kaxĩy.

11Ha' xip hãmyãxatamuk puxet xi' xahi', tu Topa yõg hãm'ãktux'ax yũmmũgãhã Konĩn yõg tikmũ'ũn pu'.

12Ha Gat te hãpxexka Genex yõg tikmũ'ũn xat, ha Yoneo xop te yãy tu nũ'nãhã', nũy Paot kupeh, tu' mũg, tu' mõgãhã kõmẽn yõg xexka xop keppah, nõm xop pa te hãmyũmmũg keppah, puyĩ' yĩkopit. 13Ha' kupex, hu:

—Kãy te Topa xak'ax yũmmũgãhã tikmũ'ũn pu', pãyã tik te yũmũg xat te' xat hok, kãy te hãmyũmmũgã kummuk hah. Kaxĩy.

14Ha Paot te' yĩkox xix, 'ũyĩy putup tu', pãyã Gat te hãm'ãktux Yoneo xop pu', hu:

—Nãy. 'Ok pe kãy tep-tex, 'ok pe nõ xupxet, kopxi' kopit, 15pãyã 'ãxop yĩy'ax 'ãte yũmmũg'ah, xix 'õg xat'ax puknõg 'ãte kama yũmmũg'ah, xi' xuxet'ax 'ũm 'ãte' yũmmũg'ah. 'Ak kopit putup'ah 'ãte'. Kaxĩy.

16Tu papuk hãpxupmãhã', ha' mõg, tu' gãy. 17Ha' xohix te Topa pet xop xat'ax Xox mũg, tu' kix Gat keppah, pãyã Gat te' pẽnã hok, tu nũpe mõ'kep, tu nũpe mõ'kut.

Tu kõmẽn 'Ãtikit tu putpu' mõg

18Ha 'ãmnĩy xohix nõg, 'ĩhã Paot te mĩpkox hã' mõg, nõm te kõnãg yĩmũ' mõg, ha mõktu xupep hãpxexka Xit tu', ha Pinixit xix 'Ak te nũmũtik mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn Xẽnkenex tu', ha Paot te' xe mep, tu' xut xok nãm, Topa pu hãm'ãktux xex tu'. 19Tu' mõg, tu mõktu mõxaha kõmẽn 'Ep tu', tu Pinixit xix 'Ak nĩm, tu' mõg Yoneo yõg Topa pet hah, tu hãm'ãktux hã' nõy yãnãn Yoneo xop mũtik. 20Tu' mõg putup, pa Yoneo xop te:

—Nãy! 'Ãmõg hok! Kaxĩy.

21Pãyã' mõg putup, hu:

—Topa tek putup, kopxix putpu 'ãhãk nũ'. Kaxĩy.

Tu mĩpkox hã' mõg. 22tu mõktu xupep kõmẽn Xeyanet tu', ha' mõg kuxa mãm ka'ok xop hah, tu' mõg, tu mõktu mõxaha 'Ãtikit tu', 23tu 'ãmnĩy punethok hã' tihi', tu' mõg, tu hãpxexka Ganax kotit hã' mõg, xix Pinik kotit hã' mõg, tu' kuxa mãm ka'ok xop ka'ogãhã'.

'Apot te kõmẽn 'Ep tu' xip

24Ha kõmẽn xexka 'Anexãnit yõg Yoneo pit nũn kõmẽn 'Ep tu', 'ũxuxet'ax 'Apot, tute Topa yõg hãm'ãktux'ax 'ãktux max, tu Topa yõg tappet hittap yũmmũg xe'e'. 25Tu Topa yõg putat yũmmũg, tu' hittup, tu Yeyox 'ãktux, tu Topa yõg hãmyũmmũg'ax yũmmũgãhã', pa Yoãm puxet yõg putox pix'ax yũmmũg, tup-tox pix'ax nõy yũmmũg'ah, 'ũp-tox pix nũy Yeyox yã yãy xuxyã 'ãktux yũmmũg'ah. 26Tu hãm'ãktux, tu' yĩpkutuk 'ohnãg Yoneo yõg Topa pet kopah, ha Pinixit xix 'Ak te' xupak, tu yãy pet ha' mõgãhã', nũy Topa yõg putat yũmmũgã xe'e'. 27Ha 'Apot te hãpxexka Genex tu' mõg putup, ha 'Ep yõg kuxa mãm ka'ok xop te mõ'nĩynãm, tu tappet kaxãmi Genex yõg kuxa mãm ka'ok xop pu', puyĩ' nũ' nũnãnãm yãy nõy putuk. Ha' mõg, tu mõktu xupep Genex tu', tu nõm xop mõ'nĩynãm punethok 'ũyãnãn tu', tu hãmyũmmũgãhã', tu' ka'ok, tu' nõy xop ka'ogãhã', ha Topa te hãmmaxnãhã'. 28Ha Yoneo xop mũtik hãm'ãktux hã' nõy yãnãn nãm, tu Topa yõg tappet hã Yeyox yã Kunnix 'ãktux, tu Topa te nõm yãykutnãhã 'ãktux, ha Yoneo xop te' yẽy, tu' yĩy 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index