Search form

ꞌAt 26:18

18'Ãte nõm tikmũ'ũn kuxa hittupmãp-tup, 'õg hãm'ãktux'ax hã' hittupmãp-tup, pu hãpkoxtap 'ũkuxa nĩm, ha Topa yõg yãnãm xe'e te' kuxa hittupmãp-tup, pu yõgnũ putat hã' mõg, ha xate hãm'ãktux hã, 'ãte nõm tikmũ'ũn mõy putup Hãmgãyãgnãg tu', puyĩy Topa' kummuk mĩy'ax xaxogã', pu tu kux, puyĩy yãyhã Topa yõg tikmũ'ũn, nõm xop kuxa mãm ka'ok 'ũgmũn kopah.” 'Ũkux. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index