Search form

ꞌAt 26:2-3

2-3—'Ãxexka 'Aginip, xate Yoneo xop xat, tu Mõyyex yõg xat'ax yũmmũg, yĩk kuxa hittup, tu kupex xop pu hãm'ãktux hã' yãnãn putup. 'Ũghip, nũy 'ũg'ãpax.

4—Yoneo xop xohix tek yũmmũg, yã yõgnũ hãm tuk xip hãmãxap, tuk nũn Yenoyanẽn tu', 'ihãk mũn kakxop tuktup, xi' xiptap.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index