Search form

Yoãm 1:10

10Kuyãnãm, yã Topa yõg Hãm'ãktux, yã Topak-tok, tu' xip nũnte hãm xexka tu'. Hõmã Topa te yãy kutok ka'ogãhã', puyĩy hãm xexka mĩy, pa tikmũ'ũn te Topak-tok yũmmũg 'ohnãg nõmhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index