Search form

Yoãm 12

Yeyox xip xiptuxexka Metãn tu'

1Ta xe 'ãmnĩy te' 6 'ĩhã' xip'ax 'ãmuk xexka 'ũxuxet'ax Nõã'yẽn, ha ta' mõg Yeyox, tu mõktu' xupep xiptuxexka Metãn tu', yã Nay pet yũm Metãn tu', yã hõmã Yeyox te nõm putpu' hĩnnãhã'. 2Ha ta' puk 'ãmuk, tu Mã'at te xit'ax nũnnãhã', nũy tikmũ'ũn pu' nĩm, ha ta' yũm Nay mĩmpe xit'ax tu' Yeyox mũtik, 3ha Manix te' paha hep haxnãg max takat xexkah, yã' kit xahix, yã mĩnnut nãn hã' mĩy. Manix te nõm pux Yeyox pata yĩmũ', tu yãy xe hã' pata nagãhã'. 'Ũhax mãynãg 'ũhep yõg, tu hãpxip 'ĩhã mĩptut hã nũ'xip 'ũhax max. 4Ha ta' xip Yot 'Ixkanot, yã Yeyox yõg tik te 12 xop kopa' xip, yã' gãy xop mõgãp-tup, puyĩy Yeyox xũygã'. 5Yot te:

—Teptu hep haxnãg nõmenex 'ohnãg, nũy 2 xẽmãn yõg hãm hã' pop tayũmak, nũy hok xop pu tayũmak nĩm? Kaxĩy.

6Yã Yot te hãm'ãktux te kaxĩy, pa hok xop putuppax 'ohnãg, pa' xupxet putup, yã tute' tat tayũmak Yeyox yõg xix Yeyox yõg tik xop yõg, tu nõm hã tat'ax kopa yãy pu tayũmak mõypax.

7Ha Yeyox te:

—Pu yã xip 'ũhũn. Hãm'ãktux kummuk hok. Tute hep tat, nũy 'ũgyĩn muk, yã 'ũkxok putup. 8'Ũhok xop pip ka'ok mõkuma'mõg 'ãxop kopah, pa noxk xip ka'ok 'ohnãg 'ãxop kopah. Kaxĩy.

'Ũxexka xop tep-tup, nũy Nay putex

9Ha ta tikmũ'ũn xohix xexka te' xupak hato'a Yeyox xip xiptuxexka Metãn tu', tu ta' mõg, nũy Yeyox pẽnã' xix Nay pẽnã', yã putpu' hi'. 10Yĩy ta 'ãmãnex xexka xop te yãy mũtik hãm'ãktux texĩy yĩp-tex Nay kamah. 11Yã Yeyox te Nay putpu' hĩnnãhã', ha Yoneo punethok te' pẽnãhã', tu' xupak, hu yãy yõg xexka xop nĩm, nũy kuxa mãm Yeyox kopah, yĩy ta' xexka xop tep-tup nũy Nay putex.

Yeyox te kõmẽn Yenoyanẽn ha mõ'nãhã'

12Hãptup ha ta' pip tikmũ'ũn 'ãmuk xexka tu' 'ãxet'ax Nõã'yẽn, tu' xupak Yeyox nũn kõmẽn Yenoyanẽn tu'. 13Ha tikmũ'ũn xohix te' pop patxap kup mãg, tu ta' mõg Yeyox hah, tu' mõg, tu hãm'ãktux ka'ok hu:

—'Ũmax xe'ẽgnãg Topah. Topa, 'ãpu nõm pu hãmmaxnã' xate nũ nõm kutnãhã', yã tute 'Iyaet xop xat. Topa, 'ãpu nõm pu hãmmaxnã'. Kaxĩy.

14Ha Yeyox te' paha yomẽn kutok, tu nõm yĩmũ' yũm. Yã Topa yõg tappet te: 15“Kõmẽn Xiãm yõg tikmũ'ũn, 'ãpu 'ãkuxa nõg hok. 'Ũnũn 'õg tik xexkah, yã yomẽn kutok yĩmũ' yũm”. Kaxĩy.

16Ha Yeyox yõg tik xop te nõm kax'ãmi xutigã 'ohnãg, pa Yeyox mõg putup pepi pexkox tu', 'ĩhã' yũmmũg putup Topa yõg tappet yõg hãm'ãktux xix tikmũ'ũn te hãpxopmã yũmmũg putup kamah.

17Yã tikmũ'ũn te' pẽnãhã Yeyox te Nay xãnãhã mĩkaxxap kox kopah, tu putpu' hĩnnãhã', ha tikmũ'ũn te' xape xohix pu nõm 'ãktux. 18Ha' nõy te' xupak Yeyox te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, hu ta' mõg Yeyox hah. 19Yĩy ta yãy mũtuk hãm'ãktux Paniye xop te', hu:

—Pẽnã'. Tikmũ'ũn tek mũg 'ãpak 'ohnãg, pa tikmũ'ũn xohix xexka te Yeyox pe' mõg. Kaxĩy.

Genex yõg xop mõg, nũy Yeyox pẽnã'

20Yã' pip tikmũ'ũn xohix Yenoyanẽn tu 'ãmuk xexka tu', tu Topa pu nũktettex, ha nõm xop kopa' xip hãpxexka Genex yõg xop, 21tu' nũn, tu nũktu Pinip ha' mõxaha', tu:

—Yãyã, 'ũgmũ'ãtep-tup, nũy Yeyox pẽnã'. Kaxĩy.

Yã Pinip yõg kõmẽn yã Metxax, yã hãpxexka Ganinet kopa' xip.

22Tu ta' mõg Pinip, tu mõktu 'Ãnene pu' xuktux nõ'õm, ha ta' mõg tik tix, tu mõktu Yeyox pu' xuktux nõ'õm, 23ha Yeyox te:

—'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok. Hãpxip kutõgnãg 'ĩhãg xok putup, hak-nãy tu Topa te 'ũkxexka mĩy putup, ha tikmũ'ũn xohix tek mũn 'ãktux max putup. 24Tikmũ'ũn te hãpxop xap xok. Yãk-tõgnãg hãpxopxap, pa hãpxip 'ĩhã yãyhã kup, tu mĩnta ta xohix popmãhã', yã' max xe'ẽgnãg. Hã kaxĩy putuk 'ũgmũn. 'Ũkxok putup, pa putpuk hip-tup, ha nõmhã' max xe'ẽgnãg. 25Hã kaxĩy kama tikmũ'ũn. Tikmũ'ũn te yãy yõg putup'ax mĩy 'ohnãg, puxi' pop putup hãpxop max xe'ẽgnãg, yã Topa yĩka' pip putup hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg hã. Ha ta' nõy te yãy yõg putup'ax mĩy, puxi' pop putup'ah hãpxop max xe'ẽgnãg, yã Topa yĩka' pip putup'ah hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg hã. 26Yõgnũ kãmãnat te yãy putup'ax mĩy'ah, pa' mĩy 'ãte nõm putup, tuk pe' mõg putup, nũy 'ũgmũtik pip, ha Topa te nõm xexka mĩy putup. Kaxĩy.

Yeyox te hãm'ãktux 'ũxok putup

27Tu Yeyox te xe:

—Hõnhã 'ĩhãg kuxa hittup 'ohnãg. 'Ãte putep 'ãktux putup? 'Ok 'ãte hãm'ãktux putup, hu: “Yõgnũ 'ãtak, 'ãpu 'ũkxũy xut”. Kaxĩy. 'Ãmhok, 'ãte nõm 'ãktux putup'ah. Pak nũn, nũy tu xok. 28'Ãtak, 'ãpu 'ãxexka nõy nã mõg tikmũ'ũn xop kopah! Kaxĩy.

Ha ta' hãm'ãktux Topa pexkox tu', hu:

—'Ãte yãy xexka mĩy nõy nãg mõg tikmũ'ũn xop kopah, tu xe' mĩy putup. Kaxĩy.

29Ha tikmũ'ũn te' xupak, tu hãm'ãktux, hu:

—Yã tex tĩnnãhã'. Kaxĩy.

Pa' nõy te:

—Yã pexkox yõg nũ'pok xop te hãm'ãktux. Kaxĩy.

30Pa Yeyox te:

—Topa te hãm'ãktux, xayĩy 'ãxop xupax. Kaxĩy.

31Hãpxip kutõgnãg, 'ĩhã Topa te hep yãy koxuk xop yõg hãpxopmã'ax kopit putup, nũy yõg hãpkummuk mĩy'ax hã' yãnãn. Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Topa te' pu'ugãp-tup nõm te Topap-tup 'ohnãg xop xat. 32'Ãte mĩpkupnix yĩmũg xup putup, tu yãy pu' pop putup tikmũ'ũn xohix hãpxexka xohix tu'. Kaxĩy.

33Yã Yeyox te hãm'ãktux hã kaxĩy, hu tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã te kaxĩy xok putup.

34Ha tikmũ'ũn te:

—Pak mũ'ãte' mõkupix xat'ax yõg tappet tu Kunnix xip'ax hãmyãxatamuk xohix kux 'ohnãg hã, pa xate hãm'ãktux Tikmũ'ũn Kutok xup putup mĩpkupnix yĩmũ', tu' xok putup. 'Ũ'ũm Tikmũ'ũn Kutok? Kaxĩy.

35Ha Yeyox te:

—Hãpxip kutognãg hãg xip'ax nũnteh. 'Ãpu 'ũg 'ãpax, nũy hãmyũmmũg, 'ĩhãg xip nũnteh. Yã 'ãte kuyãnãm putuk. 'Ũkxip, ha tikmũ'ũn te hãmyũmmũg. Kuyãnãm xip, ha tikmũ'ũn te hãmpẽnãhã'. 36'Ãpu 'ãkuxa mãm ka'ok 'ũgkopah, 'ĩhãg xip, nũy hãmyũmmũg. Kaxĩy.

Yoneo xop kuxa mãm 'ohnãg Yeyox kopah

Yeyox te hãm'ãktux kux, tu ta' mõg, tu yãy xaptop, 37tu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg punethok, ha tikmũ'ũn te' pẽnãhã', pa' kuxa mãm 'ohnãg Yeyox kopah. 38Yã hõmã 'ũhittap 'Iyait te Topa pupi hãm'ãktux, yã hõnhã putuk hãpxopmã'ax. 'Iyait te: “Topah, 'ũ'ũm kuxa mãm yũmũ yõg hãm'ãktux kopah? Yã' kuxa mãm 'ohnãg. Tep-te' yũmmũg, yã Topa te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg? Yã' yũmmũg 'ohnãg”. Kaxĩy.

39Hã kaxĩy 'ũkuxa mãm yũmmũg 'ohnãg. Hamũn, 'Iyait te:

40“Topa te tikmũ'ũn pa te hãmyũmmũg 'ohnãg mĩy,

tu tikmũ'ũn putox ka'ok mĩy,

puyĩy tikmũ'ũn pa hãmyũmmũg 'ohnãg,

puyĩy tikmũ'ũn hãmyũmmũg hok,

puyĩy tikmũ'ũn hãpkummuk mĩy kux hok,

puyĩy Topa tikmũ'ũn kuxa kummuk xit hok.”

Kaxĩy.

41'Iyait te hãm'ãktux, tute' yũmmũg Yeyox 'ũmax xe'ẽgnãg tu', hu Yeyox 'ãktux.

42Pa Yoneo xexka xohix xop kuxa mãm Yeyox kopah, pa nõm te Paniye xop yĩpkutuk, hu hãm'ãktux xaptop, puyĩy Paniye xop xat hok, pu Yoneo xop yõg Topa pet hã mõxakux hok. 43Yã' xexka xop tep-tup punethok, pu tikmũ'ũn nõm 'ãktux max, pap-tup kutõgnãg, pu Topa nõm 'ãktux max.

Yeyox yõg hãm'ãktux'ax te tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax kopit

44Ha ta xe hãm'ãktux Yeyox, hu:

—Tikmũ'ũn 'ũm kuxa mãm 'ũgkopah, yã' kuxa mãm kama nõm kopah, nõm te nũgkutnãhã'. 45Tikmũ'ũn 'ũm tek pẽnãhã', yã nõm pẽnãhã kamah, nõm te nũgkutnãhã'. 46'Ũgnũn hãm xexka tu', tuk mũn, yã hãm xexka yõg tikmũ'ũn yõg kuyãnãm putuk, yã' kuxa mãm 'ũgkopa xop kuxa te hãpkoxtap kopa' pip 'ohnãg. 47Tikmũ'ũn 'ũm te yõgnũ hãm'ãktux 'ãpak, pa' yĩpkox 'ohnãg, kopxix yõg hãpxopmã'ax kopit putup'ah. Yã 'ũgnũn hãm xexka tu', nũy tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, tu' kuxa max mõ'tat, 'ũyãnãn tu', nũy yõg hãpkummuk mĩy'ax hã yãnãn hok. 48Tikmũ'ũn 'ũm tek putup nõg, xix yõg hãm'ãktux putup nõg, puxix Topa hãm'ãktux putup, hu: “Yã' kummuk nõ'õm. Nõm te Yeyox yõg hãm'ãktux 'ãpak 'ohnãg. Kaxĩy Topa te hãm'ãktux putup hãmyãxatamuk xohix xox putox 'ĩhã'.

49Hamũn 'ãte yãp-xehnãg hã hãm'ãktux 'ohnãg, pa yõgnũ 'ãtak te nũgkutnãhã', tu 'ã' hõm hãm'ãktux'ax, 'ũyĩy tikmũ'ũn pu nõm 'ãktux. 50Ha 'ãte' yũmmũg Topa yõg xat'ax te tikmũ'ũn mõgãhã', puyĩy hi xe'ẽgnãg mõkuma' mõg, ha' kux 'ohnãg. Yõgnũ 'ãtak te 'ã' hõm hãm'ãktux'ax, 'ũyĩy tikmũ'ũn pu nõm 'ãktux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index