Search form

Yoãm 17

Yeyox te Topa pu hãm'ãktux

1Ta hãm'ãktux kux Yeyox, tu pepi' pẽnãhã pexkox tu', tu Topa pu hãm'ãktux, hu:

—Tak, 'ãmnĩy nõ'õm xupep xate nõm 'ãktux. 'Ãpu 'ũgxexka xe'ẽgnãg mĩy, puyĩy tikmũ'ũn pẽnã 'ũgmax xe'ẽgnãg. Yã tikmũ'ũn te' yũmmũg putup kama 'ãxexka xe'ẽgnãg xix 'ãmax xe'ẽgnãg. 2Xatek mũn mĩy 'ũkxexka', yã tikmũ'ũn xohix yõg xexka', tu tikmũ'ũn xohix hĩnnãhã', hã hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg, ha' kux 'ohnãg. Xate 'ã' popmãhã 'ũxohix, ha' kuxa mãm 'ũgkopah. Yã 'ãte nõm hĩnnãhã', ha' kux 'ohnãg. 3Texĩy tikmũ'ũn hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg, ha' kux 'ohnãg? Yã tikmũ'ũn te 'ãyũmmũg, yã Topa yũmmũg. 'Ap xip'ah Topa xe'e nõy. Texĩy tikmũ'ũn hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg, ha' kux 'ohnãg? Yã tikmũ'ũn tek mũn yũmmũg. Xate nũgkutnãhã'. 4'Ãte tikmũ'ũn pu 'ãmax xe'ẽgnãg yũmmũgãhã'. 'Ãte hãpxopmã kux xate 'ã nõm xax. 5Tak, 'ũkxip putup nõnteh 'ãmũtik. 'Ãpu 'ã' hõm hãpxop max xe'ẽgnãg nõnteh, yã 'ũkxexka mĩy. Hõmã 'ũhittap 'a hãm xexka xip'ah, hak max xe'ẽgnãg xik xexka'. 'Ãpu 'ãm popmã 'ũxeheh nõ'õm.

6—Xate tikmũ'ũn yĩmõgãtux hãm xexka yõg tikmũ'ũn kopah, tu 'ã tikmũ'ũn popmãhã', pu 'ũgkopa kuxa mãm, ha 'ãte tu 'ãyũmmũgãhã', yã yõgnũ tikmũ'ũn, ha xate 'ã' popmãhã nõ'õm, ha nõm te 'õg hãm'ãktux 'ãpak, tu' yĩpkox pip, 7tu nõm te' yũmmũg xate 'ã' popmãhã hãm'ãkux xohix, tuk ka'ogã punethok. 8Xate 'ã' popmãhã hãm'ãktux, ha 'ãte tikmũ'ũn pu nõm 'ãktux, tu' yũmmũg xe'e', 'ãtuk nũn, tu' kuxa mãm xate nũgkutnãhã'.

9—'Ãte yãy yõg kuxa mãm xop 'ãktux. 'A 'ãte puknõg xop 'ãktux'ah. Pa 'ãte yãy yõg xop 'ãktux xate 'ã nõm popmãhã', yã 'õg kuxa mãm ka'ok xop kamah. 10'Ũxohix xexka yõgnũ tikmũ'ũn xix 'õgnũ kamah, ha tikmũ'ũn xohix xexka 'õgnũ xix yõgnũ kamah, ha tikmũ'ũn te' pẽnãhã', tu' yũmmũg 'ãte hãpxopmã xe'ẽgnãg. 11Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã 'ã hak mõg putup, tu 'ap 'ũkxip putup'ah hãm xexka tu'. Pa yõgnũ xop te' kuxa mãm hok xop mũtik yãy kotĩnnãp-tup. 'Ãpu yõg xop hã 'ãtehet. 'Ãpu nõm pẽnã max, 'ãka'ok hah. Yã 'ãka'ok, ha xatek ka'ogãhã hã kaxĩy. 'Ãpu nõm pẽnã max, pu' xohix tu' kuxap-xet, yã yũmũg putuk. 12'Ũkxip yõg xop mũtik, tu nõm hãg teheh, tu' pẽnã max. Xatek ka'ogãhã', hã kaxĩy 'ãte nõm hãk teheh, tu nõm xaxok 'ohnãg, yã' kuxa mãm kux putup'ah, pa yã tik puxet xaxok. Yã hõmã 'ũhittap Topa yõg tappet te: “'Ũxaxogãp-tup yãp-xet”. Kaxĩy. Hã kaxĩy 'ãte' xaxok tik puxet. 13Hõnhã 'ã hak mõg putup. Tak, 'ãte 'ãmũtik hãm'ãktux hõnhã, puyĩy' kuxa mãm xop kuxa hittup xexka' 'ũgkuxa hittup putuk. 14'Ãte yãy yõg xop pu 'õg hãm'ãktux hõm, ha' kuxa mãm hok xop te' kuxa mãm xop putup nõg. 'A' kuxa mãm hok xop'ah nõ'õm, yãg mũn putuk. 'A' kuxa mãm hok xop yõg'ah 'ũgmũn. 15'A 'ãte xa tuk kax'ah, xayĩy yãy yõg xop mõy 'ũkuxa mãm hok xop kopah. 'Ãmhok, 'ũmõy hok. Pa 'ãte xa tuk kax, xayĩy nõm pẽnã max, puyĩy Hãmgãyãgnãg nõm pop hok. 16'Ũgmũn 'a' kuxa mãm hok xop yõg'ah. Hã kaxĩy nõm xop 'a' kuxa mãm hok xop yõg'ah kamah. 17'Ãte hãpxe'e 'ãktux, ha tikmũ'ũn te' xupak, tu' yĩpkox pip, tu' mĩy, tu 'ãputuk. 'Ãtep-tup nõ'õm. 18'Ãte yãy yõg xop mõ'pok hãpxexka xohix tu. Xate nũgkutnãhã hãm xexka tu', yã yãy putuk. 19'Ãte xa yãy mũn hõm, nũy mĩy xate nõm putup, puyĩy nõm xa yãy mũn popmã', nũy mĩy xate nõm putup.

20—'Ãte yãy yõg xop 'ãktux 'ãmũtik. Nõm te hãm'ãpak max'ax 'ãktux putup, ha ta' nõy xop kuxa mãm putup 'ũgkopah, ha 'ãte nõy xop 'ãktux 'ãmũtik kamah. 21Tak, 'ãte xa tuk kax, puyĩy nõm xop xohix tu kuxap-xet, nũy yãy putuppax yã yũmũg putuk. 'Ãxip 'ũgmũtik, hak xip 'ãmũtik. 'Ãtep-tup, puyĩy nõm xop tu kuxap-xet, nũy yãy putuppax, puyĩy hãm xexka yõg tikmũ'ũn yũmmũg xate nũgkutnãhã'. 22Xatek mĩy 'ũkxexka', tuk max xe'ẽgnãg mĩy. Hã kaxĩy 'ãte yãy yõg xop max xe'ẽgnãg mĩy, puyĩy tu kuxap-xet, nũy yãy putuppax yũmũg putuk. 23'Ũkxip nũmũtik, ha 'ãxip 'ũgmũtik, puyĩy nõm xop tu kuxap-xehnãg, puyĩy hãm xexka yõg tikmũ'ũn yũmmũg xate nũgkutnãhã puyĩy hãm xexka yõg tikmũ'ũn yŨmmũg xate mõg mũn yãy xe'ẽgnãg. 24Tak, xate 'ã nõm tikmũ'ũn popmãhã', ha 'ãtep-tup, puyĩy nõm nox pi' 'ãmũtik 'ũkxip'ax tu', puyĩy' pẽnã 'ũkxexkah, tuk max xe'ẽgnãg. Yã xatek mĩy 'ũkxexkah, tuk max xe'ẽgnãg mĩy. Hamũn, hõmã 'ũhittap hãm xexka 'ap xip'ah, ha xate mõg mũn yãy xe'ẽgnãg. 25Tak, xate hãpxopmã yok. 'Ũkuxa mãm hok xop te 'ãyũmmũg 'ohnãg, ha ta 'ãte 'ãyũmmũg, ha yãy yõg xop te' yũmmũg xate nũgkutnãhã'. 26'Ãte nõm pu 'ãmũn yũmmũgãhã', tu xe nõm xop pu xe 'ãmũn yũmmũgãp-tup punethok, puyĩy' nõy putuppax xatek putuppax putuk. 'Ãte xe tu 'ãmũn yũmmũgãp-tup punenthok, nũy noxk xip nũmũtik. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index