Search form

Yoãm 2:18

18Ha Yoneo xexka xop te:

—'Ãpu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, 'ũyĩy yũmmũg Topa te nũ'ãkutnãhã', xayĩy xohix papuk Topa pet kũnãpah. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index