Search form

Yoãm 3

Yeyox xix Nĩkonẽm

1'Ũxip tihik 'ũxuxet'ax Nĩkonẽm, yã Yoneo xop yõg xat'ax xop yõg tihik, yã Paniye xop kopa' xip. 2'Ãmnĩy 'ĩhã' nũn Yeyox hah, nũy hãm'ãktux, hu:

—'Ũgmũ'ãte' yũmmũg Topa te nũ'ãkutnãhã'. Yã xate hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg. Paxpu Topa 'ãyõkãmũ mõg hok, ha ta hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg 'ohnãg. Kaxĩy.

3Ha Yeyox te:

—'Ãte xa hãm'ãktux hãpxop xe'e. Tep-te Topa pẽnãp-tup xix yãy yõg tikmũ'ũn, 'ĩhã Topa te yãy yõg tikmũ'ũn xat putup, ha' yĩpkox pip? Yã nõm nãhã 'ũxeheh. 'Ap nõy te' pẽnãp-tup'ah. Kaxĩy.

4Ha Nĩkonẽm te:

—Tep texĩy tik xiptap 'ũm nãhã 'ũxeheh? 'Ok 'ũtut hã mõ'nãhã 'ũxeheh, ha xe' put? Kaxĩy.

5Ha Yeyox te:

—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux. Yũmũg xakux. Yũmũg tut te yũmũg pop, ha ta Topa Koxuk te yũmũg mĩy Topa yõg tikmũ'ũn. Hã kaxĩy yũmũg xakux 'ũxeheh, yã yũmũg xakux tix. Yũmũg xe xakux 'ohnãg, kopxix yũmũg mõxakux 'ohnãg Topa yõg tikmũ'ũn xop kopah. 6'Ũn tek-tok pop, ha' hi 'ũk-tok. Ha ta Topa Koxuk te' hĩnnãhã Topa yõg tikmũ'ũn. 7'Ãte xa hãm'ãktux, hu: “'Ãpu nãhãy 'ũxeheh. Hãm'ãktux hok hu: Xok 'ũm?” Kaxĩy. 8'Ãmuuh mõg hãm 'ũm tup-tup, ha xate 'ãmuuh 'ãpak. Pi'a' nũ'? Xate' yũmmũg'ah. Pi'a' mõg? Xate' yũmmũg'ah. Yã xate' pẽnã 'ohnãg. Hã kaxĩy xate' yũmmũg 'ohnãg, Topa Koxuk te' mĩy Topa yõg tikmũ'ũn, tu' hĩnnãhã nõm xakux 'ũxeheh.

9Ha Nĩkonẽm te:

—Texĩy? Kaxĩy.

10Ha Yeyox te:

—Xate 'Iyaet yõg tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã', pa' yũmmũg 'ohnãg Topa Koxuk te' mĩy Topa yõg tikmũ'ũn. 11Hamũn, 'ãte xa hãm'ãktux xe'e'. 'Ũgmũ'ãte hãmyũmmũg, hu nõm 'ãktux, tu hãmpẽnãhã, hu nõm 'ãktux, pa 'ãxop te yõgnũ hãm'ãktux 'ãpak 'ohnãg. 12'Ãte xa hãm xexka yõg xop yõg hãpxopmã'ax 'ãktux, pa 'ãkuxa yũm 'ohnãg. 'Ãte xa pexkox yõg xop yõg hãpxopmã'ax 'ãktux. Texĩy 'ãkuxa yũm putup? 'Ap yũm putup'ah. 13Tikmũ'ũn te pexkox tu' mõg 'ohnãg, tu yĩxo 'ohnãg hãm xexka tu', tu pexkox yõg xop yõg hãpxopmã'ax 'ãktux 'ohnãg. 'Ũkpuxet yã Tikmũ'ũn Kutok te nõm 'ãktux, pexkox tuk yĩxohoh tu'.

14—Hõmã 'ũhittap Mõyyex te kãyã komut mĩy hãm panip xexka tu', tu mĩm yĩpaka' xup. Hã kaxĩy tikmũ'ũn tek mũn yĩpaka xup putup, yã Tikmũ'ũn Kutok yĩpaka xup putup, 15puyĩy xohix 'ũm 'ũkuxa mãm 'ũgkopah, tu' hi xe'ẽgnãg mõkuma' mõg, ha' kux 'ohnãg. 16Yã Topa te mõ'yãyxe'ẽgnãg hãm xexka yõg xohix xop, hu yãy kutok pit puxehnãg nũ'kutnãhã' hãm xexka tu', puyĩy xohix 'ũm 'ũkuxa mãm ka'ok Topak-tok kopah, hu' xakix ka'ok putup'ah, pa' hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg putup, ha' kux 'ohnãg. 17Topa te yãy kutok nũ'kutnãhã hãm xexka tu', nũy nõm hã hãm xexka yõg xohix xop kuxa kummuk xit, nũy kuxa maxnã', nũy nõm yõg hãpkummuk mĩy'ax hã yãnãn hok.

18—Topa te' kuxa mãm xop yõg hãpkummuk mĩy'ax hã yãnãn 'ohnãg, pa' yãnãn 'ũkuxa mãm 'ohnãg xop yõg hãpkummuk mĩy'ax hã, yã' kuxa mãm 'ohnãg Topak-tok puxet kopa hah. 19Teptu Topa te hãpkummuk mĩy'ax hã yãnãn? Yã Yeyox nũn, yã kũyãnãm nũn putuk, tu nũktu' xupep nũnte hãm xexka tu', pa tikmũ'ũn tep-tup hãpkoxtap, 'ap putup'ah kũyãnãm, yã Yeyox putup'ah, hãpkummuk mĩy tu'. 20Yã hãpkummuk mĩy'ax xop tep-tup nõg kũyãnãm, tu' mõg 'ohnãg kũyãnãm hah, nũy hãpkummuk mĩy'ax pẽnã hok. 21Pa hãmyoa'ax xop mõg Yeyox hah, yã kuyãnãm putuk hah, puyĩy xohix pẽnã', yã Topa 'ãpak, hu hãmyok mĩy. Kaxĩy.

Yeyox xix Yoãm, yã nõm tep-tox pix

22Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu hãpxexka Yonex tu' mõxaha', tu' nox tihi', tu tikmũ'ũn putox pix. 23Ha ta' xip Yoãm, yã 'Ẽnõm tu' xip, yã Xanĩn yĩkak, tu tikmũ'ũn putox pix, kõnãg punethok hah, ha ta' nũn 'ũxohix, hap-tox pix. 24Yã xonat te Yoãm mõ'tat putup kanet ka'ok hã, pa hõnhã' xip'ah kanet kopah.

25Ha ta' pip Yoãm mũtik mõg yãg xop, tu yãy mãnõg kõnãmãhã Yoneo puxet mũtik. Yã Yoneo xop yõg 'ãmuk xexka tu yãy mãnõg, yã 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Yãy Pix. Kaxĩy.

26Ta' nũn Yoãm mũtik mõg xop Yoãm hah, tu:

—Yãyã, hõmã' xip tihik 'ãmũtik kõnãg kox xatapa', yã hõmã xate nõm 'ãktux. Hõnhã tik tep-tox pix, ha tikmũ'ũn xohix te ha nũ' yãy xix. Kaxĩy.

27Ha Yoãm te:

—Pexkox yõg Topa te tikmũ'ũn xexka mĩy, ha tikmũ'ũn xohix te nõm pe' mõg, pa' xexka mĩy hok, puxix tikmũ'ũn nõm pe' mõg 'ohnãg. 28Hõmã 'ãte xa yãy 'ãktux, hu: “'Ũgmũn 'ap Kunnix'ah, yã 'ãte tikmũ'ũn kuxa kummuk xit 'ohnãg, pa Topa te nũgkutnãhã, 'ũ mõg hãmãxap, hak-nãy tu nõm nũn.” Kaxĩy. Ha xate' xupak, tu' yũmmũg. 29Yã hã kaxĩy putuk: Tikmũ'ũn te yãytap-tup, ha 'ũn te yãytaha yã tik te yãytaha yõg. Ha ta' xip tik te yãytaha xape', tu hãm'ãktux 'ohnãg, pa hãm'ãpak, tu tik te yãytaha yõg hãm'ãktux 'ãpak, hu' kuxa hittup xexka', tu' yãykũmĩy 'ohnãg. Yãg mũn putuk. 'Ãte tik te yãytaha xape putuk, tuk kuxa hittup xexka nõmhã, yã tikmũ'ũn xohix te Yeyox pe' mõg. 30Yã' max, nõm xexka nõy nã' mõg, pu tikmũ'ũn xohix nõm pẽnã', ha ta' max, 'ũgmũn kutõgnãg nõy nãg mõg, pu tikmũ'ũn 'ũgmũn pẽnãk-tõgnãg.

Nõm te pexkox tu' yĩxohoh

31Hõmã nõm xip pepi', tu' yĩxohoh. Hamũn 'ũxexkanãm, ha ta' xohix nõy 'ap xexka'ah. Hãm xexka yõg tikmũ'ũn yã hãm xexka yõg xop xe'e', tu hãm xexka yõg tikmũ'ũn yõg hãpxop 'ãktux. Ha ta nõm te pexkox tu' yĩxohoh yã' xexkanãm. 32Tute hãpxop pẽnãhã pexkox tu', tu' pẽnã'ax 'ãktux, tu' xupak'ax 'ãktux, pa tikmũ'ũn te yõg hãm'ãktux kopa' kuxa mãm 'ohnãg. 33Pa tikmũ'ũn 'ũm te 'ũyõg hãm'ãktux kopa' kuxa mãm, puxix hãm'ãktux hu: “Topa 'ũmax xe'e'.” Kaxĩy. 34Topa te yãy kutok nũ'kutnãhã', ha tute Topa yõg hãm'ãktux 'ãktux, ha Topa te nõm pu' hõm Topa Koxuk, ha nõm hã nũ'xĩmnãg Topa Koxuk hã, tu Topa Koxuk 'ãpaknãm. 35Yã' tak Topa te yãy kutok mõ'yãy xe'ẽgnãg, tu' nõy pu hãpxop xohix popmãhã', puyĩy 'ũxohix xop xat. 36Tikmũ'ũn 'ũm kuxa yũm Topak-tok kopah, tu' hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg, ha' kux 'ohnãg. Ha ta' nõy 'ũm te Topak-tok pit 'ãpak 'ohnãg, tu 'a' hi xe'ẽgnãg mõkuma'mõg putup'ah, pa Topa te nõm tu' gãy mõkunã'mõg, ha' kux 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index