Search form

Yoãm 3:29

29Yã hã kaxĩy putuk: Tikmũ'ũn te yãytap-tup, ha 'ũn te yãytaha yã tik te yãytaha yõg. Ha ta' xip tik te yãytaha xape', tu hãm'ãktux 'ohnãg, pa hãm'ãpak, tu tik te yãytaha yõg hãm'ãktux 'ãpak, hu' kuxa hittup xexka', tu' yãykũmĩy 'ohnãg. Yãg mũn putuk. 'Ãte tik te yãytaha xape putuk, tuk kuxa hittup xexka nõmhã, yã tikmũ'ũn xohix te Yeyox pe' mõg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index