Search form

Yoãm 5:35

35—Yoãm te kuyãnãm tat'ax putuk, ha xatep-tup, tu 'ãkuxa hittup Yoãm yõg kuyãnãm kopah. Yã kuyãnãm xip, ha tikmũ'ũn te hãmyũmmũg, tu Topa yõg putat max pẽnãhã'. Yã' xip Yoãm, ha tikmũ'ũn tek mũn yũmmũg xix hãmmax yũmmũg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index