Search form

Yoãm 7:35

35Ha Yoneo xexka xop te yãy mũtik hãm'ãktux, hu:

—Pi'yã' mõg putup? Texĩy yũmũ'ãte nõm xipi tapax 'ohnãg? 'Ok mõg putup kõmẽn tu' hãpxexka Genex tu'? Yã Yoneo xop pip 'õnteh. 'Ok Genex yõg xop pu hãmyũmmũgãp-tup?

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index