Search form

Yoãm 9:41

41Ha Yeyox te:

—'Ãxop te hãm'ãktux Topa yõg hãm'ãktux yũmmũg kutõgnãg, pap-tup, nũy hãmyũmmũg, nũy ta' pa hok xop putuk, tuk-nãy tu hãmpẽnãhã', yã 'ãmax Topa keppah. Pa 'ãxop te kaxĩy 'ohnãg. Yã 'ãxop te hitop 'ãktux Topa yõg hãm'ãktux yũmmũg, nũy ta' pa hok xop putuk, tu 'ãkummuk Topa keppa mõkuma 'ãmõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index