Search form

Nok 2:22

Yoye xix Mãnix te Yeyox tat Topa pet xexka tu'.

22Ha 'ãmnĩy te 40 hã Mãnix yĩpkox pip, tu Mõyyex yõg xat'ax pu' yĩpkox pip, 'ap Topa pet xexka kopa mõ'nã'ah, ha 'ãmnĩy te 40 nõg, 'ĩhã' mõg, Yoye mũtik mõg, tu kakxop tat, tu kõmẽn Yenoyanẽn tu' xupep, nũy xõnnũ hõm Topa pu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index