Search form

Nok 20:13

13Yĩ' xuxyã te: “'Ãte putep mũn mĩy'ax? Tikmũ'ũn te kãmãnat xop putup nõg, tu' yĩpkox 'ohnãg. Nãy, 'ãte 'ũgkutok pit mõ'kutnã'ax, nõm te mãxap mõ'kutnã'ax, pũyĩy tikmũ'ũn nõm tu' yĩpkox pi'. 'Ũxexka pe'paxex tu'.” Kaxĩy. Tu nũ'kutnãhã', ha' nũn, tu nũktu xupep 'ũtak yõg hahãm tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index