Search form

Nok 22

Yoneo xexka xop te Yeyox putex putup

1Ha Yoneo yõg tikmũ'ũn te 'ãmuk xexka mĩy putup, 'ũxuxet'ax pãm tokatok hok, ha' xuxet'ax nõy te Nõa'yẽn, 2ha 'ãmãnex xexka xop xix hãmyũmmũg xop te Yeyox putex putup, tu' xaptop hãp-tex putup, tikmũ'ũn yĩpkutuk tu'. Yã tikmũ'ũn te Yeyox putup pax.

Yot pa mũn max, pãyã' kuxa kummuk

3Ha Hãmgãyãgnãg te Yot kuxa kummugãhã, ha Yeyox yõg tik xop mũtik hãpkumep. 4Pãyã' mõg, tu 'ãmãnex xexka xop mũtik hãm'ãktux, ha yãy yãnãn, ha Yot te:

—'Ãte 'ãxop mõ'nĩynãm'ax, xayĩy Yeyox mũy. Kaxĩy.

5Ha' hittup, tu tu' hõm'ax tayũmak, 6ha Yot te tayũmak putup, hu hãmpe'paxex punethok, nũy xexka xop mõ'nĩynãm, pu' xaptop hah Yeyox mũy, pũyĩy tikmũ'ũn yũmmũg hok.

'Ãmuk xexka Nõa'yẽn mĩy

7Ha 'ãmnĩy punethok nõg, 'ĩhã Yoneo xop te 'ãmuk xexka Nõa'yẽn mĩy, tu pãm tokatok hok mãhã', tu kahnẽn kutok putex, tu mõ'hap, pu tikmũ'ũn xohix' mã', 8ha Yeyox te Pet xix Yoãm mõ'pok, tu:

—Mõg, nũy yũmũ'ã 'ãmuk xexka mĩy, nũy yũmũg mã'. Kaxĩy.

9Ha:

—Pi'yã' mĩy'ax? Kaxĩy.

10Ha:

—'Ũg'ãpax. Kõmẽn xexka tu mõnãy, tu tikmũ'ũn 'ũm pẽnãp-tup, ha nax tox hã kõnãg tat, tu 'ãha' nũn putup. 'Ũpe mõg, tu mõktu mõxaha mĩptut tu', tu' mõxakux, 11tu mĩptut xuxyã pu hãm'ãktux, hu: “'Ũgmũg xuxyã tek mũg xat, pu 'ãyĩkopit, hu: Pi'a' xip mĩptut 'ũm kox, pu 'ãte 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa'yẽn mĩy yãy yõg tik xop mũtik?” Kaxĩy. 12Ha xa' mũg putup hãpkox xexkah, yã mĩmpe yũm'ax punethok, xix mĩmpe xit'ax punethok mãm, ha mĩptut mõkãnĩn yĩmũ' yũm. 'Õnte 'ãmuk xexka mĩy, 'ũxuxet'ax Nõã'yẽn. Kaxĩy.

13Ha Yeyox te' xat kux, 'ĩhã Pet mõg, xix Yoãm, tu' xat'ax xohi' mĩy, yã Yeyox yõg hãm'ãktux'ax hã hãpxopmãhã', tu 'ãmuk xexka mĩy nõm mĩptut kopah.

Yũmũg xuxyã yõg xit'ax

14Tu' mĩy kux, ha Yeyox yũm, tu mĩmpe xit'ax yĩmũ' yũm, ha yãy yõg mõ'pok xop te nũ mũtik mãm, 15ha:

—'Ãte' xak, 'ũxit 'ãxop mũtik, nũy 'ãxop mũtik 'ãmuk xexka 'ãxet'ax Nõa'yẽn mĩy hãmãxap, tuk-nãy tuk xũy putup, 16tu xa hãm'ãktux, hu: 'Ak 'ũm xit 'ãmuk xexka 'ũxeheh nũnte, pãyã tikmũ'ũn te Nõa'yẽn xe'e yũmmũg, kopxik xit putup, 'ĩhã Topa yõg tikmũ'ũn xohix yĩpkox pip. Kaxĩy.

17Tu kãnẽy paha', tu Topa pu:

—'Ãmax! Kaxĩy.

Tu xe:

—'Ũpa kãnẽy, xayĩy 'ãxop xohi xo'op. 18'Ãte xa hãm'ãktux: 'A 'ãte mĩnta hep xupyãg xe xo'op putup'ah, pa Topa yõg tikmũ'ũn xohix yĩpkox pip, kopxi' xo'op putup 'ũxeheh. Kaxĩy.

19Tu pãm paha', tu' koxip, tu Topa pu: 'Ãmax! Kaxĩy. Tu yãy yõg tik xop pu' popmãhã', tu:

—Nũhũ 'ũgyĩn, yãk xok 'ãxop pupi', 'ũkoxip, nũy tak xaxok hok. Kaxĩy.

20Ha' xit kux, 'ĩhã Yeyox te:

—Nũ kãnẽy pa kamah, yã' hep te' kopa' xup. Topa te pa'ax tup mĩy tikmũ'ũn mũtik, hak hep 'ãta nũ'nãhã 'ãxop pu', pu pa'ax tup mĩy. 21Pa tik mõ'ãmã'ax te yũmũk mũtik xit, tu gãyxop mõgãp-tup 'ũghah. 22'ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tuk xok putup, pa Topa gãynãm, tu tik mõ'ãmã'ax hã' gãy. Kaxĩy.

23Yeyox yõg tik xop te yãy yĩkopit, hu:

—Pi'yã' nõm te' kummugã'? Kaxĩy.

Pi'yã' tik te' xohix xat'ax

24Tu kamah hãm'ãktux hã' nõy yãnãn, nũy tik 'ũm 'ũxohix xat'ax yũmmũg, 25yĩy Yeyox te:

—Hãmpuknõg xop yõg tik te' xat, ha' yõg tikmũ'ũn yĩpkox pip, tu' yõg gohenanok 'ãxet'ax mĩy, hu: Tik te tikmũ'ũn hã' xape'. Kaxĩy. 26Pa 'ãxop kopa 'ãnõy xat hok. Pũyã' xat'ax hãpxopmã 'ũnõy xop pu', 'ãtaknõy tu' ka'ax putuk, yã yãyhã'ax kutõgnãg, nũy tikmũ'ũn xohix pu yĩpkox pi'. 27Pi'yã mũn xexka? 'Ok tik te mĩmpe tu' yũm, nũy tu xit, pe tik te hãpxop tat nũy nõy xĩnnã'? Nõm te' yũm yã' xexkah, pãyã 'ãxop xohix pu 'ãte hãpxopmãhã'.

28'Ãxop tek mũtik hãpkumep, tuk mũtik hãpxopmãhã' xix 'ãxũy. 29Yõg 'ãtak te 'ã yãy 'ãxet'ax hõm 'ũ tikmũ'ũn xat, yã kaxĩy 'ãte yãy 'ãxet'ax xa' hõm, xa tikmũ'ũn xat, 30nũy 'ũgmũtik 'ãxit xi' xo'op, yõgnũ hãpxexka tu' ãxit'ax, xa' yũm'ax max yĩmũ' yũm, nũy 'Iyaet yõg tikmũ'ũn yõg hãpxopmã'ax xohix kopit.

Yeyox te Pet pu hãm'ãktux

31Tu xe:

—Xĩmãm, 'ũg'ãpax max. Hãmgãyãgnãg te 'ãp-tup, nũy 'ãnuhuk. Tikmũ'ũn te xuxnãg nuhuk, pẽnẽn hã nuhut, hã kaxĩy Hãmgãyãgnãg te 'ãxut putup, 32pa 'ãte Topa pu hãm'ãktux, ta tu 'ã xak, pu 'ãka'ogã', nũy 'ãkuxa yũmmã ka'ok. 'Ũg ha 'ãnũn'ax putpu', 'ãpu 'ãnõy xop ka'ogã'. Kaxĩy.

33Ha Xĩmãm Pet te:

—'Ãte 'ãmũtik 'ũgmõg, tu kanet hak mõg'ax 'ãmũtik nõmhã, nũy xok 'ãmũtik. Kaxĩy.

34Yĩy:

—'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux, Pet: Xate tikmũ'ũn yĩpkutuk, huk nĩm putup, tu hãm'ãktux putup, tu: “Yeyox 'ãtep yũmmũg'ah.” Kaxĩy. Tu xe' xuktux putup, tu xe' xuktux putup. Xate koit kux, 'ĩhã xokakkak te xatap-xehnãg putup. Kaxĩy.

Yeyox te yãy yõg tik xop yũmmũgãhã'

35Tu yãy yõg xop pu hãm'ãktux hu:

—Hõmã 'ãte mõ'ãpok, 'ũhok mõ'ãpok, 'ap pata xax 'ãptat'ah, xix tayũmak 'ap tat'ah, xix xagok 'ãxop tep tat'ah. 'Ok putup te 'ãp-tex 'ĩhã 'ãmõg? Kaxĩy.

Ha:

—'Ãmhok, yã puxi'. Kaxĩy.

36Ha:

—Pa hõnhã 'õg tayũmak tat, xix xagok mõ'tat. 'Õg kayak hãmẽnax, nũy tayũmak pa', nũy mĩkax xexka 'ũm pa', tu' mõ'tat. 37Hõmã tik hittap xop te Topa pupi hãm'ãktux, tu' yõg hãm'ãktux yã tappet tu kax'ãmi', hu: “Tik te' kummuk xop mũtik mõg.” Kaxĩy. Huk mũn 'ãktux, ha Topa yõg hãm'ãktux hittap hã tikmũ'ũn kummuk te hãpxopmãp-tup nõmhã, 'ũkxok hãh hãpxopmãp-tup. Kaxĩy.

38Ha' yõg tik xop te:

—Hẽnã', mĩkax xexka 2 tihi'. Kaxĩy.

Ha: —Puxi'. Kaxĩy.

Yeyox te yĩktix 'Onimet tu' xip

39Tu' mõg, tu 'ãmnĩy hã yĩktix 'Onimet ha' mõg, tu 'ãmãxak xohix 'ĩhã' mõg, ha' yõg tik xop te' mũtik mõg, 40tu yĩktix yĩmũ' mõxaha', ha Yeyox te:

—Topa tu' xax, pu 'ãka'ogã', xa hãpkummuk mĩy hok. Kaxĩy

41Tup-xehnãg ha' mõg kutõgnãg, tu' kopaxux hã' xip, tu Topa mũtik hãm'ãktux, hu:

42—'Ãtak, 'ãte xa tu' xak 'ũyĩk xũy hok. Ka 'ãte yãy yõg putup'ax mĩy, 'ũyã 'õg putup'ax mĩy hãmãxap. Kaxĩy.

43Ha pexkox yõg nũ'kutnã'ax xupep, tu Yeyox ka'ogãhã', 44ha' xũy xexka, hu hãmpukpex hep te' xax tu' nãhã', yã' hep punethok, 'ũhep 'ãta putuk, tu hãm tu nũ' nãhã'.

45Ha Topa pu hãm'ãktux nãm, tu' kux, tuknĩhã' xip, tu yãy yõg tik xop xak, tu' pipihi', ha mõ'yõn ka'ok, 'ũkuxa teknõg tu mõ'yõn, 46ha:

—Te xĩy hu mõ'õn? 'Ãyok, 'ãknĩhã 'ati', nũy Topa tu' xax, pũyĩy 'ãka'ogã', xa hãpkummuk mĩy hok. Kaxĩy.

Xonat xop te Yeyox mũg, tu' kĩy

47Yeyox te hãm'ãktux, 'ĩhã tik xop nũn, ha Yot te' nũnnãhã', 'ãmnĩy xohix hã tu Yeyox mũtik mõg, hu yãy kep ha' mũg, nũy tu 'ãneo. 48Pa Yeyox te:

—Xatep-tep mũn mĩy putup, Yot? 'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok. 'Ok xatek mũg yãy kep hah, mõ'ãmã'ax hak mũg, nũy gãy xõp tuk mũg? Kaxĩy.

49Ha tik xop te' pẽnãhã', nõm tik te Yeyox mũtik hãpkumep, tu' pẽnãhã', tu hãmyũmmũg, hu:

—Yãyã, 'ok xatek putup 'ũkix mĩkax xexka hã? Kaxĩy.

50Hu tik te mĩkax xexka paha', tu 'ãmãnex xat'ax yõg kãmãnat yĩpkox xak, tu' yĩpkox xaxit, 'ũyĩpxe'e hã nõm xip, 51ha:

—Hup! Kaxĩy.

Tu' yĩpkox 'ãpit, tu' tapmãhã', 52tu 'ãmãnex xop pu hãm'ãktux, xix Topa pet yõg kapitãm pu' xuktux, xi' xexka xop pu hãm'ãktux, hu:

—'Ok 'ãnũn, nũy tik te hãpxop hã' xupxet'ax mũy? Tep tu 'ãxop te mĩkax xexka tat, xix mĩhĩm? 53'Ãmnĩy xohix hã 'ãte tikmũ'ũn yũmmũgãhã', Topa pet xexka kopa hãmyũmmũgãhã', ha 'ãxop tek mũg 'ohnãg. 'Ãka'ok nõmhã, xix Hãmgãyãgnãg ka'ok nõmhã, nõm te hãpkoxtap kopa' xip. Kaxĩy.

Pet te Yeyox yũmmũg hok 'ãktux

54Ha' mũg, tu' mõgãhã 'ãmãnex xat'ax pet hah, ha Pet te hãptox tu' pe' mõg, 55ha 'ãmãnex yõg kãmãnat xop te kuxap xexka mĩy hãptopa', tu kuh xexka yĩmmap ha' mãm, ha Pet te kãmãnat xop mũtik mãm, 56ha kãmãnat hex te Pet pẽnãhã', kuxap yõg kuyãnãm hã' pẽnãhã', tu:

—Nũ kãy te Yeyox mũtik hãpkumep! Kaxĩy.

57Pa Pet te:

—'Ãmhok! 'Ãte nõ'õm 'ap yũmmũg'ah! Kaxĩy.

58Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã tik te' pẽnãhã', tu:

—Xate Yeyox yõg tik xop mũtik ti kamah. Kaxĩy.

Pa Pet te:

—'Ak mũn'ah. Kaxĩy.

59Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã yã 'ũnõy te:

—Hamũn, tute Yeyox mũtik hãpkumep! 'Ũyĩy'ax yã hãpxexka Ganinet yõg kamah! Kaxĩy.

60Pa Pet te xe hãm'ãktux, hu:

—Pute 'ũm? Xate putep mũn xuktux? 'A 'ãte' yũmmũg'ah! Kaxĩy.

Ha hãpxip 'ohnãg 'ĩhã xokakkak tak xataha', 61ha Yeyox te ha' yokãnãm, tu Pet pẽnã ka'ok, ha Pet te Yeyox yõg hãm'ãktux pe'paxex. Yã hõmã Yeyox te hãm'ãktux, hu: “Xate koit tikoyuk putup, tuk mũn yũmmũg hok 'ãktux, 'ĩhã xokakkak tak xatap-xehnãg.” Kaxĩy. 62Ha Pet te yãyhãhup xexkah, tu hãptopa' mõg, tu' pota punethok.

Xonat xop te Yeyox kix

63Ha tik xop te Yeyox mũg, tuk-tex'ex kummuk, tu' kix, 64tu topixxax hã Yeyox pa mõ'nĩy, tu' yĩkopit, hu:

—'Ãpu, 'ũgmũ'ã Topa pupi hãm'ãktux. 'Ũ 'ũm nõm te 'ãkix? Kaxĩy.

65Tu hãm'ãktux hã Yeyox kuxa xũygãhã', 'ãmnĩy tox hã' xũygãhã'.

Yoneo xexka xop te Yeyox yĩkopit

66Ha mãyõn xupep, 'ĩhã' Yoneo xexka xop te yãy tu nũ' nãhã ta tu 'ãmãnex xexka xop mũtik, xix hãmyũmmũg xop mũtik yãy tu nũ' nãhã', ha Yeyox mõgãhã', 'ãmãnex xat'ax pet ha' mõgãhã', puyĩ' yĩkopit. 67Tu:

—'Ok 'ãmũn yã Kunnix? 'Ok Topa te xa yãykutnãhã'? 'Ãpu, 'ũgmũ'ã' xuktux. Kaxĩy.

Pa Yeyox te:

—'Ãkuxa mãm 'ohnãg yõgnũ hãm'ãktux tu'. 68'Ãte 'ãyĩkopit, puxix 'ãxop 'ap hãm 'ũm 'ãktux putup'ah, 69pak mũn yã Tikmũ'ũn Kutok, yã hõnhãk yũm'ax Topa yĩpxe'e hah, Topa ka'ok xe'ẽgnãg yĩpxe'e hak yũm'ax. Kaxĩy.

70Ha' xexka xop te:

—'Ok 'ãmũn yã Topak-tok xe'ẽgnãg? Kaxĩy.

Ha:

—Xate' xuktux. Kaxĩy.

71Ha' xexka xop te:

—Puxi'! Kãy yãy yĩy'ax hã 'ũgmũ'ãte' xupak! Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index