Search form

Nok 4:27

27ha 'Iyaet yõg tikmũ'ũn yãy xax kunut punethok, 'ĩhã mõnãyxop 'Eniyeo te Topa pupi hãm'ãktux, tu 'Iyaet yõg tihik kamah, pa Topa te nõm hittupmã 'ohnãg. 'Ãmhok. Pa hãpxexka Xit yõg tik puknõg 'ãxet'ax Naamã, tu yãy xax kunut nãm, ha Topa te' hittupmãhã'. Hamũn. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index