Search form

Nok 4:43

43Pãyã Yeyox te:

—Topa te nũgkutnãhã pu hãm'ãpak max 'ãktux, puyĩy Topa yõg hãm'ãktux pu' yĩpkox pi', yã Topa te tikmũ'ũn xat xe'ẽgnãg, ha kõmẽn nõy yõg tikmũ'ũn pu 'ãte' xuktux putup, huk mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index