Search form

Nok 8:15

15Ha hãpxop xap te hãm max tu' nãhã', ha kaxĩy tikmũ'ũn te hãm'ãktux'ax 'ãpak, tu' yĩpkox pip hãm'ãktux xe'e pu', tu' kuxa yũm ka'ok hãm'ãktux'ax kopah, tu' xaxok 'ohnãg, tu Topa yõg putat hã' mõg, yã' mõg kumak mõg. Tu ta tu' kux. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index