Search form

Mãꞌak 10:21

21Ha Yeyox te tik pẽnãhã', tu mõ'yãy xe'ẽgnãg, tu:

—Xate hãpxopmã'ax puxet xip'ax hok. Mõg, nũy 'õg hãpxop xohix hãmenex, nũy tayũmak pop, nũy 'ũhok xop pu' nĩm, nũy pi' 'õg hãpxop max xe'ẽgnãg pexkox kopah, nũy nũ', nũy 'ũkpe mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index