Search form

Mãꞌak 11

Yeyox te kõmẽn Yenoyanẽn tu' nũn

1Ta xe' nũn Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu nũktu kõmẽn Yenoyanẽn yĩka' pip yĩktix 'Onimet Kup tu' xiptuxexka Metpaye yĩka' xix xiptuxexka Metãn yĩka'. Ha Yeyox te yãy yõg xop xat, 2hu:

—Mõg xiptuxexka tu'. Xiptuxexka tu 'ãmõxap-tup, pa' xip putup yomẽnnãg, yã' hĩy, yã tikmũ'ũn te nõm yĩmũ' yũm 'ohnãg. 'Ãpu 'ũko'a', nũy nũnnã'. 3Ka tikmũ'ũn te: “Teptu 'ũmõgãhã?” Kaxĩy. Ha 'ãxop te hãm'ãktux putup, hu: “Yã 'ũgmũg xuxyã tep-tup. Hãpxip 'ĩhã' nũnnãp-tup 'ũgmũ'ãte'.” Kaxĩy.

4Ha ta' mõg, pa' xip yomẽnnãg, 'ũhĩy hãmyĩkox yĩka'. Tik te' ko'a', 5ha ta' nũn tikmũ'ũn, tu:

—Teptu yomẽn ko'a'? Kaxĩy.

6Ha tik te:

—Yã 'ũgmũg xuxyã tep-tup. Hãpxip 'ĩhã' nũnnãp-tup 'ũgmũ'ãte'. Kaxĩy.

Ha tikmũ'ũn te:

—'Ãpu yomẽnnãg mõgã'. Kaxĩy.

7Ha ta' mõg tihik, tu yomẽnnãg nũnnãhã Yeyox tu', tu yãy yõg kayak xex yomẽnnãg yĩmũ', ha Yeyox te nõm yĩmũ' yũm. 8Ha ta tikmũ'ũn xohix te putat yĩmũ yãy yõg kayak xatat ha' mõg, ha ta tikmũ'ũn xohix nõy te mĩm tu' mep mĩmmãg, tu nõm putat yĩmũ' xatat ha' mõg. 9Ha ta' mõg tikmũ'ũn Yeyox keppah, ha ta' mõg tikmũ'ũn nõy Yeyox peheh. 'Ũxohix te hãm'ãktux ka'ok, hu:

—Yã' max xe'ẽgnãg Topah! Topa te nũ'ãkutnãhã', tu 'ãka'ogãhã'! 10Yã' max xe'ẽgnãg, xate yãy yõg tikmũ'ũn xat kõnãmãhã', hã yĩpkox pip. Xate mõnãyxop Namix putuk, yã tikmũ'ũn xat putup. Yã' max xe'ẽgnãg Topah! Kaxĩy.

11'Ũnũn Yeyox, tu nũktu' xupep kõmẽn Yenoyanẽn tu', tu ta' mõg, tu mõktu Topa pet xexka hã mõ'nãhã', tu hãpxop xohix yĩmap pẽnãhã'. 'Ãmãxak'ax ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik te 12 xop, tu nũktu xiptuxexka Metãn hã' moxaha'.

Piget kup

12Hãptup ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, ha Yeyox putup xũy, 13pa hãptox tu' pẽnãhã piget kup, ha yõg mĩxux punethok, ha ta' mõg, nũy piget ta pẽnã', tu' mõg, pa piget ta pẽnã 'ohnãg, yã mĩxux pẽnãhã', yã piget ta yõg mõ'ãgmũg'ah, 14ha Yeyox te piget kup pu hãm'ãktux, hu:

—Tikmũ'ũn te 'õg mĩnta xe mãp-tup'ah. Kaxĩy.

Ha Yeyox yõg tik xop te' xupak.

Yeyox xip Topa pet xexka tu'

15'Ũnũn Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu nũktu' mõxaha kõmẽn Yenoyanẽn tu', tu ta' mõg Topa pet xexka tu', ha' nũn Yeyox, pa' pip tikmũ'ũn, tu' nõmenex, tu' pop tayũmak Topa pet xexka kopah, ha Yeyox te' xohix papuk, ha ta' mõg hãptopah, ha ta' mãm tikmũ'ũn, tu tãyũmak nõy yãnãn, ha Yeyox te yõg mĩmpe xit'ax putxok, ha ta' mãm tikmũ'ũn, tu kuxxuxtut hãmenex, ha Yeyox te yõg mĩmpe yũm'ax putxok, 16tu' xat, pu Topa pet xexka kopa hãpxop tat hok, 17tu tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã', hu:

—Topa yõg tappet tu' kax'ãmi Topa yõg hãm'ãktux. Yã Topa te: “'Ũkpet 'ãxet'ax putup 'ũhep xop xohix yõg Topa pu hãm'ãktux'ax pet.” Kaxĩy. Pa 'ãxop te' mĩy xupxet'ax pet, nũy yãy xaptop! Kaxĩy.

18Yã 'ãmãnex xexka xop te' xupak xix tik te hãmyũmmũg te', tu hãmpe'paxex texĩy Yeyox putex, pa' yĩpkutuk, yã tikmũ'ũn tep-tup pax Yeyox yõg hãmyũmmũg'ax.

19'Ãmãxak ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop kõmẽn kũnãpa'.

'Ãpu 'ãkuxa mãm Topa kopah

20Hãptup ha ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu piget kup yĩka' mõg, tu' pẽnãhã', yã' nak piget kup, yã' xexka 'ũnak, 21ha Pet te' xutigãhã', tu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

—Notot, pẽnã'. Hõmã xate piget kup mãnõg, ha ta hõnhã' nak. Kaxĩy.

22Ha Yeyox te:

'Ãkuxa mãm Topa kopah, 23hu ta yĩktix pu hãm'ãktux, hu: “'Ãpep, nũy mõg kõnãg xexka tu'”, kaxĩy, puxix' mõg putup kõnãg xexka tu'. 'Ãkuxa mãm ka'ok Topa kopah, puxix mõg kõnãg xexka tu'. 24Yã 'ãte xa hãm'ãktux: 'Ãxop te Topa pu hãm'ãktux, nũy tatu hãpxop 'ũm xak. 'Ãpu 'ãkuxa mãm Topa kopah, nũy yũmmũg xe'e Topa te xa' popmãp-tup, ha Topa te xa' popmãp-tup 'ũxohix. 25'Ãxop te Topa pu hãm'ãktux. 'Ãpu 'ũxaxogã', 'ũnõy te 'ãkute'ex kummuk. 'Ãpu 'ũxaxogã', putu' kux, ha ta pexkox tu Topa te' xaxogap-tup 'õg hãpkummuk mĩy'ax, putu' kux. 26Xate tikmũ'ũn yõg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã 'ohnãg, puxix 'Ãtak pexkox yõg te 'õg hãpkummuk mĩy'ax xaxogã 'ohnãg. Kaxĩy.

Tep-te Yeyox pu yãy 'ãxet'ax hõm

27Ta' nũn Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu nũktu' mõxaha kõmẽn Yenoyanẽn tu', tu ta' mõg tu mõktu Topa pet xexka hã' mõxaha', ha ta' nũn 'ãmãnex xexka xop xix tik te hãmyũmmũg xop, xix Yoneo xop yõg xexka xop, tu nũktu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

28—Tep-te xa yãy 'ãxet'ax hõm, xayĩy hãpxopmã nũhũ'? Tep-te' xat, xayĩy mĩy? Kaxĩy.

29Ha Yeyox te:

—'Ãte xa yĩkopit kamah. 'Ãxop te hãm'ãktux xe'e', kopxix xa nõm 'ãktux. 30'Ãpu hãm'ãktux: Tep-te Yoãm pu yãy 'ãxet'ax hõm, puyĩy tikmũ'ũn putox pix? 'Ok pe Topa te 'ok pe tikmũ'ũn te'? Tep-te' xat? Kaxĩy.

31Ha yãy mũtik hãm'ãktux, hu:

—Yũmũ'ãte hãm'ãktux yã Topah, puxix yĩkopit putup, hu: “Teptu 'ãkuxa mãm 'ohnãg Yoãm kopah?” 32Pa yũmũ'ate hãm'ãktux yã tikmũ'ũn, puxix xok 'ũm? Kaxĩy.

Yã nõm te tikmũ'ũn yĩpkutuk. Yã tikmũ'ũn te hãmpe'paxex Yoãm te Topa pupi hãm'ãktux. 33Ha:

—'Ĩntu', 'ap yũmmũg'ah 'ũgmũ'ãte'. Kaxĩy.

Ha Yeyox te:

—Tep-te 'ã yãy 'ãxet'ax hõm, 'ũyĩy hãpxopmã nũhũ'? 'Ãte xa nõm 'ãktux putup'ah kamah. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index