Search form

Mãꞌak 12:12

12Ha ta' yũmmũg nõmhã Yoneo xop yõg xexka xop te', yã Yeyox te nõm xop 'ãktux. Yã nõm tep-tup, nũy Yeyox kute'ex kummuk, pa 'ãmhok, 'ũmĩy 'ohnãg, yã tikmũ'ũn yĩpkutuk. Yã hãpxop mĩy 'ohnãg, tu ta' mõg hato'a'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index