Search form

Mãꞌak 12:7

7pa kãm'ãnat xop te yãy mũtik hãm'ãktux, hu: “Yã hãm xa'ax yõg xuxyãk-tok. 'Ãpu yũmũp-tex, nũy pa hãm xa'ax, nũy yũmũ yõg hãm xa'ax.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index