Search form

Mãꞌak 14:19

19Ha Yeyox yõg tik xop kuxa hittup 'ohnãg, ha yãp-xet te:

—Yãyã, 'ũ'ũm? 'Ok 'ũgmũn? Kaxĩy.

Ha ta' nõy te yĩykopit, ha' nõy te, tu mõktu xohix te' yĩykopit kamah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index