Search form

Mãꞌak 14:3

Yeyox xip xiptuxexka Metãn tu'

3'Ũxip Yeyox xiptuxexka Metãn tu' Xĩmãm pet kopah, yã Ximãm xax kunutnãm. Ha ta' nũn 'ũhũn, tu mĩkaxxap koxnãg max nũnnãhã', yã mĩkaxxap 'anamax hã' mĩy, ha' kopa' xip hep haxnãg max 'ũxuxet'ax nãn, yã takat xexkah. 'Ũn nũn, tu nũktu mĩkaxxap koxnãg koxyõy, tu Yeyox putox yĩmũ hep pux.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index