Search form

Mãꞌak 2:1

Yeyox te tik hãpkumep hok hittupmãhã'

1'Ãmnĩy xohix nõg, 'ĩhã putpu' mõg Yeyox kõmẽn Kapãnãm tu', tu nũktu mĩptut hã mõ'nãhã'. Pa hãpxip 'ĩhã tikmũ'ũn te hãm'ãktux, ha tikmũ'ũn xohix te' yũmmũg, 'ũxip Yeyox,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index