Search form

Mãꞌak 4:35

Yeyox te 'ãmuuh xat xix kõnãg tot

35'Ãmnĩy ha ta yãy yõg tik xop pu Yeyox te:

—'Ãpu yũmũ kõnãg xexka xak, nũy kũnãpa mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index