Search form

Mãꞌak 6

Yeyox xip Nãyane tu'

1Tu ta' nũn putpuk Yeyox xix yãy yõg tik xop kõmẽn Nãyane tu', tu nũktu kõmẽn hã' mõxaha'. 2Nit xap 'ĩhã' mõg, tu mõktu Yoneo xop yõg Topa pet hã mõ'nãhã', tu tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã', ha tikmũ'ũn te' xupak, tu hãm'ãktux'ax putup nõg, tu:

—Texĩy tik te hãpxop xohix yũmmũg? Tep te tik pu hãmyũmmũgãhã'? Texĩy tik te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg? 3Yũmũ'ãte tik yũmmũg. Yã mĩmpe mĩy, yã Mãnix kutok, yã taknõy 'ũxuxet'ax Tiak, xix Yoye', xix Yot, xix Xĩmãm. Yã' hex tihi nũnteh kamah. Kaxĩy.

Yã tikmũ'ũn te' yũmmũg putup'ah, Yeyox yã Topak-tok. 4Pa Yeyox te:

—Tikmũ'ũn te yãy xape 'ãpak 'ohnãg nõm te Topa pupi hãm'ãktux. Kaxĩy.

5Yeyox te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, pa' mĩy kutõgnãg. Yã' pakut xop yĩmũ' yĩm xex, nũy hittupmã' yã 'a' xohix'ah hittupmãhã' kõmẽn Nãyane tu'. 6Yã tikmũ'ũn kuxa mãm 'ohnãg, ha Yeyox kuxa hittup 'ohnãg.

Yeyox yõg tik te 12 xop mõg

Tu ta' mõg Yeyox, tu mõktu xiptuxexka xohix yõg tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã kõmẽn Nãyane yĩkak. 7Tu ta' xãnãhã yãy yõg tik te 12 xop, ha' nũn, ha Yeyox te nõm ka'ogãhã', puyĩy yãmĩy kummuk mõy. Tute tik mõ'pok, pu mõg 'ũtix tu pe' tix hã kaxĩy, puyĩy yãmĩy kummuk mõy. 8Yeyox te:

—Hãpxop tat hok, yã xit'ax tat hok, xix tayũmak tat hok, pa mĩm hãm tonnognã 'ãmõg. 9'Ãpu pataxax tat. 'Ãpu kãmĩn puxehnãg mõ'tat. Kaxĩy. 10Tu xe:

—'Ãxop mõg putup, tu kõmẽn hã 'ãmõxap-tup, tu mĩptut hã' 'ãmõxap-tup. 'Ãpu nox pi' mĩptut puxet kopah, tu mõktu 'ãmõg, tu kõmẽn nĩm. 11Pa kõmẽn yõg tikmũ'ũn te 'ãp-tup nõg, tu hãm'ãktux'ax putup nõg, nũy ta mõg. 'Ãpu nox pi' hok. 'Ãxop te yãy pataxax tu hãpxut nuhuk putup, xayĩy hãm'ãktux 'ũkummuk tikmũ'ũn. Kaxĩy.

12Ha ta' mõg Yeyox yõg tik xop, tu tikmũ'ũn pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpu 'ãyãyhãhup, nũy hãpkummuk mĩy kux. Kaxĩy.

13Tik te yãmĩy kummuk mõy, tu tikmũ'ũn punethok pakut putox pix heptox hã, tu nõm hittupmãhã'.

Yoãm xok

14Ha ta' xip 'Enot, yã tikmũ'ũn yõg xat'ax xexkah, tu nõm hãpxopmã'ax 'ãpak, yã tikmũ'ũn xohix te Yeyox yũmmũg, tu hãm'ãktux punethok. Tikmũ'ũn yãg te:

—Yã' putpu' hi Yoãm nõm tep-tox pix, tu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg. Kaxĩy.

15Ha ta yãg te:

—Yã 'Enit. Kaxĩy.

Ha ta yãg nõy te:

—Yã tute Topa pupi hãm'ãktux, yã Topa pupi hãm'ãktux xop hittap putuk. Kaxĩy.

16Ha 'Enot te' xupak, tu:

—Yã Yoãm nõm tep-tox pix. Hõmã 'ãte' xat, pup-tox xax, ha' kuyut, pa hõnhã putpu' hi'! Kaxĩy.

17Hamũn, hõmã 'Enot te' xat, puyĩy xonat Yoãm mũy, puyĩy 'ũyĩm hĩy, puyĩy kanet ka'ok kopa' xix. Texĩy? Yã hõmã 'Enot xix 'Enonit te yãy taha', pa 'Enonit yã 'Enot taknõy Pinip xetut, 18yĩy ta Yoãm te 'Enot pu hãm'ãktux, hu: “Yã' max'ah. Topa yõg xat'ax kax'ãmix tappet tu, tu' xat, xayĩy yãyta hok 'ãtaknõy xetut mũtik!” Kaxĩy.

19Yĩy ta' gãy 'Enonit, tu Yoãm putup nõg, hup-tup, puyĩy Yoãm putex. Pa 'ãmhok, 20yã 'Enot te Yoãm yĩpkutuk, yã tute' yũmmũg yã' max xe'ẽgnãg Yoãm, ha Yoãm putex putup'ah. Yoãm te 'Enot pu hãm'ãktux punethok, ha 'Enot kuxa hittup 'ohnãg, pa 'Enot te 'nõy yõg hãm'ãktux'ax putuppax.

21Pa hãpxip 'ĩhã 'Enot te yãy yõg hãmyãxatamuk yõg 'ãmuk xexka mĩy, ha ta' nũn gohet yõg xexka xop, yã' xat'ax xexka xop, xix xonat yõg xat'ax xop, xix hãpxexka Ganinet yõg xat'ax xop. 22Ha ta' nũn 'Enonit kutok hex, nũktu' hãmyã max, ha 'Enot tep-tuppax xexka', yã hãmyã max. 'Enot tek-tok hex pu hãm'ãktux, hu:

—Xate putep-tup? 'Ãte xa' hõm putup. Kaxĩy.

23Tu xe hãm'ãktux xex, hu:

—Xate putep-tup? Yã 'ãte xa popmãp-tup hãpxop xohix, tu mõktu yõg hãpxop xahix, yã' xahix yõgnũ hãhãm, xi' xahix yõgnũ tikmũ'ũn! Kaxĩy.

24Ha ta' mõg 'ũk-tok hex, nũy tut mũtik hãm'ãktux, nũy yĩkopit, ha' tut te:

—'Ãpu tatu' xax Yoãm putox nõm tep-tox pix. Kaxĩy.

25Ha putpu' nũn 'ũxat'ax tu', tu:

—'Ã' hõm mõ'ka'ok Yoãm putox kãnẽypetxax yĩmũ' yũm! Kaxĩy.

26Ha ta' kuxa hittup 'ohnãg 'Enot, pa yã hãm'ãktux xex tu Topa 'ãxet'ax 'ãktux ha tikmũ'ũn xohix te' xupak, yĩy ta' hõm putup, 27hu hãpxip 'ohnãg 'ĩhã xonat mõ'kutnãhã', puyĩy Yoãm putox nũnnã', ha ta' mõg xonat kanet ka'ok tu', tu Yoãm putox xak, 28tu kãnẽypetxax yĩmũ' nũnnãhã', tuk-tok hex pu' hõm, ha ta' mõg, tu' tut pu' hõm. 29Ha ta' yũmmũg Yoãm mũtik mõg xop, tu ta' nũn, tu nũktu Yoãm xokxax paha', tu ta' mõg, tu mõktu mĩkaxxap kox kopa' xix xukpot tu'.

Yeyox te tikmũ'ũn xohix pu' xit'ax popmãhã'

30Ha ta' nũn Yeyox yõg tik te 12 xop Yeyox hah, tu nũktu yãy yõg hãpxopmã'ax xohix 'ãktux xix yõg hãmyũmmũg'ax xohix, 31pa' pip tikmũ'ũn xohix, tu xohix te hãpkumep, yĩy ta' xit 'ohnãg Yeyox yõg tik xop, yã tikmũ'ũn xohix pip. Ha Yeyox te yãy yõg tik xop pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpu yũmũ mõg hãm panip xexka tu', nũy hãm hok. Kaxĩy.

32Tu ta' mõg, tu mĩpkox hã' mõxaha', tu ta' mõg, tu kõnãg xak. 33Pa tikmũ'ũn punethok te mõg'ax pẽnãhã', yã' Yeyox pẽnãhã xix tik xop. Ha ta' nũn xiptuxexka xohix yõg tikmũ'ũn, tu pata hã' nũpaha hãm kux tu', tu nũktu' mõxaha', tu' nõy hip. 34Ha ta' xupep mĩpkox kõnãg xexka kux tu', ha Yeyox te' pẽnãhã tikmũ'ũn xohix, tu' kuxa ka'. Kahnẽn yõg pẽnã'ax xip'ah. Hã kaxĩy tikmũ'ũn putuk. Yã' hittup 'ohnãg, yĩy' kuxa ka', tu tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgãhã kõnãmãhã hãpxop punethok.

35Mãyõn mõ'nãp-tup 'ĩhã' nũn Yeyox yõg tik xop, tu nũktu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

—Mãyõn mõ'nãp-tup, yã hãm panip xexka nũnteh, yã xit'ax pip 'ohnãg. 36'Ãpu yã tikmũ'ũn xat, pu mõg hãpxa'ax tu' xix xiptuxexka tu', puyĩy xit'ax pop. Kaxĩy.

37Pa Yeyox te:

—'Ãpu tikmũ'ũn pu xit'ax popmã'. Kaxĩy.

Ha tik xop te:

—Texĩy pãm popmã tikmũ'ũn xohix pu'. 'Ũyõg tayũmak xohix, yã tayũmak 'ãnuk xohix te' 200, yã tayumak yãnãm ponnok. Kaxĩy.

38Ha:

—Pãm xohix texĩy pip 'õhnũ'? Mõy pẽnã' Kaxĩy.

Tik mõg, tu putpu' nũn, tu:

—Yã pãm te' 5 xix mãm tix. Kaxĩy.

39Ha Yeyox te tikmũ'ũn xat, puyĩy xux yĩmũ' mãm, puyĩy yãnõm xohix hã' mãm, 40ha' yãnõm hã' mãm, yã' yãnõm kopa' mãm xohix te' 100 xi' nõy kopa' mãm xohix te' 50 hã kaxĩy. 41Ha Yeyox te' pãm te' 5 pop xix mãm tix, tu pexkox pẽnãhã', tu:

—Topa, xate nũ' popmãhã'. Yã 'ãmax. Kaxĩy.

Tu pãm koxip, tu yãy yõg tik xop pu' popmãhã', puyĩy tikmũ'ũn pu popmã'. Tik te' popmãhã'. Ha ta mãm tix koxip, tu' popmãhã kamah, 42ha tikmũ'ũn xohix te' mãhã', tu mõktu xe xit putup'ah. Puxix. 43Ha ta' mõg Yeyox yõg tik xop, tu pãm yãg pop xix mãm yãg. Yã pãm yãg hã nũ'xip manax xohix te' 12 xix mãm hã, ha' nũnnãhã'. 44Hamũn, yã' xohix te pãm mãhã', yã' tik xohix te' 5000.

Yeyox te kõnãg yĩmũ' mõg pata hã

45Hãpxip 'ĩhã Yeyox te yãy yõg tik xop pu hãm'ãktux hu:

—'Ãpu mĩpkox hã mõxakux, nũy mõg kũnãpa hãpkux nõy tu' xiptuxexka Metxax tu', ha 'ãte tikmũ'ũn mõ'pok putup. Kaxĩy.

46Ha ta' mõg Yeyox yõg tik xop, ha ta' mõg Yeyox, tu yĩktix yokoma', nũy Topa pu hãm'ãktux. 47'Ãmnĩy 'ĩhã' pip Yeyox yõg tik xop mĩpkox kopa kõnãg xexka kote', ha ta yãp-xehnãg xip Yeyox hãpkux tu', 48tu yãy yõg tik xop pẽnãhã'. Tik te mĩpkox hã mõgãhã', pa yã mõg putux, yã 'ãmuuh te ha' nũn. Hãmyãykuhmõy ha ta' mõg Yeyox, tu kõnãg xexka yĩmũ' mõg pata hã, tu nõã' yẽn putup.

49Ha tik te' pẽnãhã yã Yeyox te kõnãg yĩmũ' mõg pata hã, ha hãmpe'paxex yã yãmĩy putuk, tu' xahok. 50Yã' xohix te' pẽnãhã', tu' yĩpkutuk. Pa hãpxip 'ĩhã Yeyox te:

—'Ãkuxa nõg hok! Yãg mũn. 'Ũgyĩpkutuk hok! Kaxĩy.

51Tu ta mĩpkox hã mõ'nãhã Yeyox, tu' xip yãy yõg tik xop mũtik, 'ĩhã' kux 'ãmuuh. Ha tik xop kuxa te' yẽy, 52yã tik te' yũmmũg 'ohnãg texĩy Yeyox te tikmũ'ũn te' 5000 xitnãhã', yã tik putox ka'ok.

Yeyox te tikmũ'ũn hittupmãhã Yẽnẽyane tu'

53Tu ta' mõg Yeyox xix yãy yõg tik xop, tu mõktu kõnãg kox kux tu' mõxaha' hãpxexka Yẽnẽyane tu', tu mĩpkox tutxit hã hĩy kõnãg kux tu', 54tu ta' mõg, pa tikmũ'ũn pip, tu Yeyox pẽnãhã', 55tu ta' mõg, tu' pet xohix ha' xupaha', tu tikmũ'ũn pakut tutpe hã' put nũn, tu nũktu Yeyox ha' nũnnãhã', ha Yeyox te nõm hittupmãhã'. 56Tu ta' mõg Yeyox, tu hãpkumep xiptuxexka xohix tu' xix kõmẽn xohix tu' xix yãnõm xohix tu', pa' pip tikmũ'ũn xohix, tu' nũnnãhã tikmũ'ũn pakut, tu nũktu nãpet hãm tu' xex, tu Yeyox tu' xak, pu tux, puyĩy pakut xop Yeyox yõg topixxax kuyãg 'ãpit, ha pakut xohix te' xupit, tu' hittup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index