Search form

Mãꞌak 6:7

7Tu ta' xãnãhã yãy yõg tik te 12 xop, ha' nũn, ha Yeyox te nõm ka'ogãhã', puyĩy yãmĩy kummuk mõy. Tute tik mõ'pok, pu mõg 'ũtix tu pe' tix hã kaxĩy, puyĩy yãmĩy kummuk mõy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index