Search form

Mãꞌak 7:18

18ha Yeyox te:

—'Ãxop te tikmũ'ũn xohix putuk, yã hãmyũmmũg 'ohnãg. Hãpxop te hãptopa' pip, tu tikmũ'ũn yĩkox hã' mõxaha', tu kopa' pip. Yã hãpxop te kaxĩy te tikmũ'ũn kummugã 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index