Search form

Mãꞌak 7:24

'Ũn puknõg

24Tu ta' mõg Yeyox, tu mõktu hãpxexka tu' mõ'nãhã kõmẽn Tinok yĩkak, tu mĩptut hã mõ'nãhã', tu yãy xaptop putup, pa 'ãmhok, yã tikmũ'ũn xohix te' yũmmũg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index