Search form

Mãteo 13:57

57Tup-tup nõg, yĩy Yeyox te:

—Tik te Topa pupi hãm'ãktux, yã hãpxexka yõg tikmũ'ũn xohix te' xexka 'ãktux, pãyã yãy xape xop tek-tõgnãg 'ãktux, xix kõmẽn yõg tikmũ'ũn tek-tõgnãg 'ãktux kamah. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index