Search form

Mãteo 14

'Enot te Yoãm putex, nõm tep-tox pix

1Hãpxip 'ĩhã 'Enot te hãpxexka Ganinet yõg tikmũ'ũn hã gohenanok, tu nõm tikmũ'ũn xat, ha tikmũ'ũn te Yeyox 'ãktux, ha 'Enot te' xupak, 2yĩy kãmãnat xop pu hãm'ãktux, hu:

—Hamũn! 'Õhõm yã Yoãm, nõm tep-tox pix! Yã' xok, pa' putpu' hi', hu hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg nõmhã, tikmũ'ũn te nõm mĩy hok. Kaxĩy.

3-4Hõmã 'Enot te yãy taknõy Pinip xetut mũg, ha' xuxet'ax 'Enonit, ha Yoãm te' mãnõg pax, tu: “Yãyta hok! Topa yõg xat'ax te' xat hok, pu yãy taknõy xetut mũy hok!” Kaxĩy. Ha 'Enot gãy, 'ũyãytap-tup tu', hu' xat, pu xonat xop Yoãm mũy, ha' mũg, tu' yĩm kĩy, tu kanet ha mõ'tat, ha' kopa' xip.

5Yã 'Enot tep-tex putup, pa Yoneo yõg tikmũ'ũn yĩpkutuk, tikmũ'ũn te Yoãm 'ãktux max hah, tu: “'Õhõm te Topa pupi hãm'ãktux!” Kaxĩy. Tu' xexka pe'paxex. 6'Ãmnĩy puxet 'ĩhã 'Enot te 'ãmuk xexka mĩy, nũy yãy yõg hãmyãxatamuk xohix hã' hittup, ha 'Enonit kutok hex te hãmyãg, 'ũxexka xop keppa' hãmyãg, 7ha 'Enot tep-tup pax, hu hãm'ãktux xex, tu Topa 'ãxet'ax 'ãktux nũy hãm'ãktux xeh 'ũtuk tup hex pu', hu:

—Topa tek yũmmũg, 'ãte xa' hõm hãpxop xohix xatep-tup. Kaxĩy.

8Ha tukũm te' tut tu' xak, pu tu hãmyũmmũgã', ha' tut te hãmyũmmũgãhã', yĩy putpu' nũn 'Enot keppah, tu:

—'Ãte Yoãm putox putup, tu nõm tat putup kãnẽy pet xax yĩmũ nõmhã'. Kaxĩy.

9Ha 'Enot kuxa hittup 'ohnãg, pãyã yãyhãhup, hãm'ãktux xex tu', 10hu' xat, pu Yoãm putox xax, 11ha' xak, tu kãnẽy pet xax yĩmũ' yũm, tu' tuk tup hex pu' hõm, ha homi' tut pu' hõm. 12Ha Yoãm yõg tik xop te' xokxax paha', tu' mõgãhã', tu mõktu nõ hãpkot, tu hãpkot kux, 'ĩhã' mõg, nũy Yeyox pu' xuktux.

Yeyox te tikmũ'ũn xĩnnãhã'

13Ha' xupak, tu ta' mõg, tu mĩpkox hã mõ'nãhã', nũy kõnãg yĩmũ' mõg, tu yãp-xehnãg mõg, hãm panip ha' mõg, tu mõktu' xupep, pa tikmũ'ũn te' yũmmũg, tuyãy pip'ax nĩm, tu hãmnak hã' pe' mõg, 14ha Yeyox te mĩpkox mõktu' xupep, tu ta tikmũ'ũn pẽnãhã', yã tikmũ'ũn xohix xexkah, ha' kuxa ka', tu' pakut xop hittupmãhã'. 15Ha 'ãmãxak 'ĩhã' yõg tik xop nũn, tu Yeyox pu hãm'ãktux, hu:

—Mãyõn mog, ha hãm panip tu yũmũg pip. 'Ãpu tikmũ'ũn mõ'pok, pu' xip tu xexka ha mõg, nũy tu' xit'ax pop kõmẽn tu'. Kaxĩy.

16Pa Yeyox te:

—'A' mõg putup'ah. 'Ãpu, nõmhã xĩnnã'. Kaxĩy.

17Ha:

—'Ũxit'ax yãk-tõgnãg: yã pãm te 5 pip, xix mãm 2 mãm. Kaxĩy.

18Ha:

—Paxnũ'! Kaxĩy.

19Tu' xat pu tikmũ'ũn te mĩxux yĩmũ' mãm, tu pãm pop, xix mãhãm, tu pexkox tu' pẽnãhã', tu Topa pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãmax Topah. Xate tikmu'ũn xohix pu' xit'ax popmãhã'. Yã' puxi'! Kaxĩy.

Tu pãm koxip, tuyãy yõg tik xop pu' popmãhã', ha tikmũ'ũn xohix xexka pu' popmãhã', 20ha' mãhã', tu nõ hi ka'ok, pãyã' pip xit'ax punethok, yĩy tik xop te manax hã' tat, tu mõktu manax te 12 nũ' tihigãhã', 21ha tikmũ'ũn xohix xexka te' mãhã', tik xohix te 5.000 te' mãhã', ha 'ũn xit kamah, xix kakxop, pãyã 'ap tikmũ'ũn te nõm mõ'kupix'ah.

Yeyox te kõnãg xexka yĩmũ hãpkumep

22Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Yeyox te' xat, pu yãy yõg tik xop mĩpkox hã mõxakux, nũy tu mõg hãmãxap, nũy kõnãg xexka xak, 'ĩhã Yeyox te tikmũ'ũn xat pu yãy pet ha mõg, 23ha' mõg, ha Yeyox te yĩktix tu' mõg, tu mõktu yĩmũ' xip, tu Topa pu hãm'ãktux 'ũp-xehnãg hã, ha mõktu yã 'ãmnĩy, hap-xet xip, 24'ĩhã mĩpkox te kõnãg yĩmũ' mõg, tu kõnãg xexka kote' xup, ha 'ãmuuh ka'ok, tu kõnãg mahapnãm, ha' mõg putux, 25ha hãptup 'ĩhã mãyõn xupep putup, 'ĩhã Yeyox te kõnãg xexka yĩmũ hãpkumep, 26ha tik xop te' pẽnãhã', tu' kuxãnõg xexkah, tu:

—Yã' koxuk 'õhõm! Kaxĩy.

Tu' yĩy ka'ok, 'ũkuxãnõg tu', 27'ĩhã Yeyox te:

—'Ãkuxãnõg hok! Yãkmũn xe'e'! 'Ũkyĩpkutuk hok! Kaxĩy.

28Yĩy Pet te:

—'Ãmũn xe'e', 'ãpuk xat, 'ũ kõnãg xexka yĩmũ hãpkumep kamah, nũy 'ãhakmõg! Kaxĩy.

29Ha:

—Mã'! Kaxĩy.

Ha' mõg, pa 'ãmuuh gãy te mõ'ko'uk, 30yĩy Pet te' yĩpkutuk, tu kõnãg hã mõ'nã'ax, hu' yĩy ka'ok tu:

—Yãyã', 'ũkxut! Kaxĩy.

31Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã Yeyox yĩm yok, tu Pet yĩm tu' mũg, tu' xut, tu:

—'Ãkuxa yũm pu'uk 'ũgkopah. Teptu 'ãkuxa tek yĩkopit, 'ãkuxãnõg tu'? Kaxĩy.

32Tu mĩpkox hã' mõxakux, ha 'ãmuuh kux, 33ha tik xop kuxa te' yẽy, tu:

—'Ãmũn yã Topak-tok xe'e'! Kaxĩy.

Yeyox te hãpxexka Gẽnẽyane tu hãpxopmã'ax

34Tu kõnãg xexka xak, tu hãpkux tu' mõxaha', tu hãpxexka Gẽnẽyane tu' mõxaha', 35ha' yõg tikmũ'ũn te Yeyox pẽnãhã', tu' yũmmũg, tu' pakut xop xohix pu' xuktux, nõm te hãmhũmnãg tu' pip, ha' pakut xop nũnnãhã Yeyox hah, 36tu' xak, pu tux hok, pu topixxax 'ãpit. Ha tikmũ'ũn te' xupit, hu' hittup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index