Search form

Mãteo 15:12

12Ha tik xop te nũ mũtik hãpkumep, tu' nũn, tu' yĩkãgnãg hã' pip, tu:

—Yãyã', 'ok xate hãmyũmmũg? Yã Paniye xop te 'õg hãm'ãktux putup nõg, tu' gãy. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index