Search form

Mãteo 15:9

9Tu yã hitop hã hãm'ãktux, nũy nũk-tetex 'ũgkeppah.

Yã Topa yõg hãm'ãktux xaxogãhã',

nũy yãy yõg hãm'ãktux 'ũyãnãn tu hãmyũmmũgã'.’ Kaxĩy. Tu ta tu' kux.” Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index