Search form

Mãteo 16:3

3Tu hãptup 'ĩhã pexkox pẽnãhã, tu: “Tex tip-tup. Yã pexkox xax 'ãta xim-nĩy.” Kaxĩy. 'Ãxop te pexkox pẽnãhã', xayĩy yũmmũg, pa hõnhã Topa te hãpxopmã max xe'ẽgnãg, ha 'ãxop te' pẽnãhã', tu hãmyũmmũg 'ohnãg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index