Search form

Mãteo 21:33

Tute kãmãnat kummuk 'ãktux

33Tu xe:

—'Ũg 'ãpax! Hãm'ãktux'ax nõy hã 'ãte xa hãmyũmmũgã'ax, nũy Topa yõg hãpxopmã'ax xa hãmyũmmũgã', hu: Tikmũ'ũn te hãpxaha', tu mĩnta 'op xok, tu hãmpak'ax hã' yĩmmap, tu mĩkaxxap xox tix hã' tat'ax mĩy, pu tox hep 'op tonnok, nũy' hep xut, nũy ta hep xupyãg mĩy, xix mĩptut tox mĩy, nũy hãpxa xexka pẽnã', ha tikmũ'ũn nõy pu' nĩm, tayũmak hã' nõy yãnãn tu', tu ta hãpkumep hãptox tu'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index